Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Štúdie a policy briefy EMN

Štúdie podrobne skúmajú vybrané témy z oblasti migrácie a azylu. Za Slovenskú republiku sú dostupné buď vo forme dotazníka alebo sú rozpracované do uceleného textu. Štúdie sú vypracované na základe vopred dohodnutého a schváleného zadania (špecifikácie), ktoré je rovnaké pre všetky členské štáty EÚ a Nórsko.

Deti v migrácii 2021-2022: prehľad

Správa poskytuje prehľad o pokroku dosiahnutom členskými štátmi EÚ, Nórskom, Gruzínskom a Moldavskou republikou v rokoch 2021 až 2022 pri implementácii odporúčaní vyplývajúcich z Oznámenia Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí z roku 2017. Správa je rozdelená do ôsmich kapitol: identifikácia a registrácia; poskytovanie primeraných prijímacích zariadení; alternatívna (neinštitucionálna) starostlivosť; opatrovníctvo; prístup k vzdelaniu (vrátane predškolského vzdelávania); procesné záruky (vrátane prístupu k právnej pomoci); zaistenie za účelom návratu maloletých bez sprievodu a rodín s deťmi; prechod do dospelosti.

Stiahnuť: Report (EN)

Skúsenosti s implementáciou smernice o dočasnej ochrane: výzvy a príklady dobrej praxe v roku 2023

Štúdia ponúka prehlaď o hlavných výzvach, ako aj príklady dobrej praxe na zabezpečenie práv odídencov podľa smernice o dočasnej ochrane. Cieľom je poskytnúť komplexný prehlaď a poskytnúť možnosti riešenia rôznych životných situácií osôb, ktorým bolo udelene dočasne útočisko. Štúdia pokrýva primárne obdobie od januára do júla 2023.

Organizácia migračnej a azylovej politiky - prehľad (2024)

Prehľad popisuje základnú organizáciu politík v oblasti migrácie a azylu štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike z hľadiska inštitúcií a ich vzájomných vzťahov. Dokument obsahuje informácie platné k januáru 2024 a zohľadňuje zmeny, ktoré priniesla vojna na Ukrajine. Prehľady sú k dispozícii aj pre iné členské štáty EÚ a pozorovateľské krajiny EMN (Nórsko, Gruzínsko, Moldavská republika, Ukrajina, Čierna Hora, Arménsko a Srbsko).

Integrácia žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trhu práce (2022)

Táto štúdia dokumentuje prístup žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trh práce v rokoch 2017 až 2022. Ide o aktuálnu a komplexnú analýzu legislatívy, politík a postupov v členských krajinách EMN týkajúcich sa integrácie žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trh práce vrátane zapojenia kľúčových aktérov do tejto implementácie. Takisto ilustruje výzvy a ponúka širokú škálu osvedčených postupov.

Organizácia migračnej a azylovej politiky - prehľad (2023)

Prehľad popisuje základnú organizáciu politík v oblasti migrácie a azylu štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike z hľadiska inštitúcií a ich vzájomných vzťahov. Dokument obsahuje informácie platné k marcu 2023 a zohľadňuje zmeny, ktoré priniesla vojna na Ukrajine. Prehľady sú k dispozícii aj pre iné členské štáty EÚ a pozorovateľské krajiny EMN (Nórsko, Gruzínsko, Moldavská republika, Ukrajina, Čierna Hora, Arménsko a Srbsko).

Integrácia migrantiek (2021)

Štúdia mapuje integračné politiky a opatrenia v členských štátoch EÚ a skúma, ako sú cielené na migrantky. Poskytuje príklady dobrej praxe v integračných opatreniach pre migrantky na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a prehľad cielených politík alebo opatrení, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na integráciu migrantiek.

Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v medzinárodnej ochrane a návratových konaniach (2021)

Štúdia identifikuje podobnosti, rozdiely, praktické výzvy a dobrú prax vo využívaní zaistenia a alternatív k zaisteniu v členských štátoch v rámci medzinárodnej ochrany a návratových konaní. Zaoberá sa dvoma kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín: žiadatelia o medzinárodnú ochranu a tí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate. Štúdia sa obzvlášť venuje využívaniu zaistenia a alternatív k zaisteniu vo vzťahu k zraniteľným skupinám akými sú maloletí, rodiny s deťmi, tehotné ženy a ľudia so špecifickými potrebami.

Deti v migrácii (2021)

Správa poskytuje prehľad o pokroku dosiahnutom v roku 2020 pri implementácii odporúčaní vyplývajúcich z Oznámenia Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí z roku 2017. Správa je rozdelená do šiestich kapitol: identifikácia, registrácia, prijatie a azylový proces; opatrovníctvo maloletých bez sprievodu; alternatívna (neinštitucionálna) starostlivosť; prístup k vzdelaniu (vrátane predškolského vzdelávania); prístup k spravodlivosti; zaistenie a alternatívy k zaisteniu.

Strana 1 z 9

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN