Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Súhrnný inform EMN a OECD o dopade COIVD-19 na migráciu 

Pandémia COVID-19 mala v roku 2020 významný dopad aj na oblasť migrácie. Najviac citeľné to bolo pri zatváraní hraníc, cestovných obmedzeniach a zavádzaní zdravotných opatrení. EMN spolu s OECD priebežne od júla 2020 publikovali sériu informov, ktoré mapovali dopady pandémie na rôzne oblasti migrácie. Túto sériu zakončuje súhrnný inform Dopad COIVD-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD vydaný na konci apríla 2021.

Čítať ďalej...

 

 

Nová správa EMN o deťoch v migrácii

Správa EMN „Deti v migrácii“ mapuje pokrok, ktorý členské štáty EÚ a Nórsko uskutočnili v roku 2019 vzhľadom na implementáciu odporúčaní vyplývajúcich z Oznámenia Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí.

Informácie poskytnuté členskými štátmi sa týkajú najmä politík, legislatívy, ako i zaužívanej praxe. Dodatočné informácie poskytnuté mimovládnymi organizáciami pomáhajú ilustrovať niektoré výzvy.

Čítať ďalej...

 

Gruzínsko a Moldavsko sa pripájajú k Európskej migračnej sieti

V marci 2021 získalo Gruzínsko a Moldavsko status pozorovateľa v rámci Európskej migračnej siete. Ide o dôležitý krok pre posilnenie spolupráce s týmito krajinami v oblasti migrácie a azylu. Prvýkrát ide o krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pracovné dohody stanovujú podmienky administratívnej spolupráce medzi Európskou komisiou a Gruzínskom a Moldavskom, ktoré vychádzajú zo súčasných a budúcich potrieb. Možnosť spolupráce s krajinami mimo Európskej únie vyplýva z rozhodnutia Rady o založení Európskej migračnej siete.

Video pri príležitosti podpisu dohody medzi Európskou komisiou a Gruzínskom: https://youtu.be/X8ybLIw0H5A

Video pri príležitosti podpisu dohody medzi Európskou komisiou a Moldavskom: https://youtu.be/VpPcli8qSmc

 

Nové vydanie Bulletinu EMN

Európska komisia vydala 33. číslo Bulletinu EMN, ktorý informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov za obdobie od októbra do decembra 2020. Výber kľúčových udalostí nájdete v skrátenej verzii bulletinu tu.

 

 

 

 

Inform EMN a OECD o dopade pandémie COVID-19 na návraty

Opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 ovplyvnili aj konanie a realizáciu návratov migrantov. Zdravotné a bezpečnostné podmienky v zaistení museli byť upravené a migranti sa mohli vrátiť do krajín pôvodu iba v prípade, ak bolo možné vycestovať a boli dostupné letecké spojenia. Inform Dopad pandémie COVID-19 na realizáciu dobrovoľných a nútených návratov sa zaoberá zmenou politík a opatrení členských štátov EÚ a OECD v konaniach o návrate prijatých medzi marcom a septembrom 2020.

Zo získaných údajov vyplýva, že realizácia nútených návratov vo väčšine členských štátov počas prvých mesiacov pandémie prudko poklesla a nútené návraty s eskortou boli až na ojedinelé prípady úplne pozastavené. Dobrovoľné návraty napriek obtiažnosti pri poskytovaní ponávratovej podpory pokračovali a niektoré členské štáty EÚ dokonca zaznamenali nárast týchto žiadostí. Pokiaľ ide o zaistenie, príslušné orgány boli schopné znížiť počet zaistených osôb najmä prostredníctvom využitia alternatív k zaisteniu alebo prepustením ľudí, ktorí predstavovali nízke riziko. V niektorých prípadoch bolo možné realizovať návraty, avšak členské štáty sa museli prispôsobiť protipandemickým požiadavkám, napríklad zavedením karantény, testovaním navrátilcov a zamestnancov alebo zabezpečením ochranných hygienických a zdravotníckych pomôcok. Niektoré postupy sa osvedčili a budú môcť byť aplikované aj po skončení pandémie, ako napríklad častejšie využívanie videokonferencií alebo iných online komunikačných nástrojov pri poskytovaní služieb migrantom alebo pri spolupráci s krajinami mimo EÚ.

Čítať ďalej...

 

Štúdia o sezónnych pracovníkoch z krajín mimo EÚ

Sezónni pracovníci z krajín mimo EÚ zohrávajú na pracovnom trhu členských krajín dôležitú rolu. Krátkodobé formy migrácie sezónneho charakteru totiž predstavujú jednu z možností ako nahradiť nedostatok pracovnej sily. Od prijatia smernice o sezónnych pracovníkoch v roku 2016 sú v EÚ harmonizované podmienky ich vstupu na pracovný trh ako aj ich práva. Súhrnná správa „Získavanie a ochrana sezónnych pracovníkov v EÚ a v Spojenom kráľovstve“ sa zaoberá aktuálnou situáciou a vývojom v oblasti legislatívy a politík, ktoré boli prijaté členskými krajinami najmä v roku 2019, resp. kde je to relevantné pokrývajú obdobie ostatných piatich rokov, vrátane štatistík.

Čítať ďalej...

 

Nové číslo Bulletinu EMN

Európska komisia vydala 32. číslo Bulletinu EMN. Informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov za obdobie od júla do septembra 2020. Jeho súčasťou sú aj opatrenia zavedené členskými štátmi v súvislosti s pandémiu COVID-19. Bulletin si môžete stiahnuť tu.

 

 

 

Pozvánka na online premietanie filmu Jednosmerný lístok a diskusiu o pomoci utečencom, 11. 11. 2020

Pozrite si dokumentárny film Jednosmerný lístok o utečencoch, ktorí stoja pred veľkou životnou zmenou. Pripojte sa aj na online diskusiu o živote v utečeneckom tábore a o tom, ako im môžeme aj my pomôcť. Film aj diskusia budú dostupné online na festivale Jeden svet 11. novembra 2020.

Čítať ďalej...

 

Organizácia systému migrácie a azylu v SR

EMN pripravilo prehľad o organizácii systému migrácie a azylu v SR.

Dokument približuje základný inštitucionálny rámec a zodpovednosti jednotlivých aktérov pôsobiacich v oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR.

Je dostupný v slovenskom i anglickom jazyku.

 

 

Čítať ďalej...

 

Inform EMN a OECD o pracovnej migrácii v časoch pandémie

Opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ a OECD s cieľom zastaviť šírenie pandémie COVID-19 mali dopady aj na zamestnávanie cudzincov. Pokles ekonomickej aktivity znížil dopyt po práci v sektoroch, v ktorých pracujú migranti, ako napríklad turizmus alebo hotelierstvo. Na druhej strane v dôsledku cestovných obmedzení zažili niektoré krajiny nedostatok pracovnej sily, a to najmä v oblasti sezónnej práce v poľnohospodárstve. Spoločný Inform EMN a OECD mapuje situáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí plánovali prísť do EÚ a migrantov prichádzajúcich do mimoeurópskych krajín OECD s cieľom zamestnať sa v tzv. kľúčových odvetviach (zdravotníctvo a starostlivosť, poľnohospodárstvo a pod.), ako aj tých, ktorí už majú pobyt v EÚ alebo v inej krajine OECD.

Inform EÚ a OECD skúma, či zahraniční pracovníci zamestnaní v určitých odvetviach boli vyňatí z obmedzení prijatých na vonkajšej a vnútorných hraniciach EÚ a štátov OECD. Zaoberá sa tiež opatreniami, ktoré boli implementované v súvislosti s koronakrízou na národnej úrovni s cieľom uľahčiť vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie členského štátu a ich prístup na trh práce. Inform sa tiež venuje dopadom pandémie na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa už nachádzali na území členských štátov EÚ a OECD a tiež prípadom migrantov v EÚ bez platných dokladov, ktorým bolo umožnené zregularizovať svoj zamestnanecký status. V závere sa vzhľadom na dôležitosť poľnohospodárstva Inform zameriava na opatrenia prijaté pre sezónnych pracovníkov v tomto odvetví.

K hlavným zisteniam Informu patrí to, že väčšina členských štátov identifikovala určité sektory ekonomiky ako dôležité alebo kľúčové pre zamestnávanie, čo umožnilo pokračovať v prijímaní cudzincov počas pandémie COVID-19. Väčšina štátov zaviedla výnimky zo zdravotných opatrení pre migrantov zamestnaných v identifikovaných odvetviach s cieľom uľahčiť im vstup do krajiny a urýchliť prístup na trh práce. K takýmto výnimkám patrí napríklad kratšia alebo žiadna karanténa, či rôzne alternatívy ku karanténe. Niektoré štáty prijali opatrenia, aby uľahčili prístup na trh práce tým cudzincom, ktorí už majú pobyt na ich území a saturovali tak nedostatok pracovnej sily, a to najmä v poľnohospodárstve a zdravotníctve. Jedným zo zistení bolo i to, že pracovníci s nízkou kvalifikáciou z krajín mimo EÚ majú významné zastúpenie v povolaniach, ktoré sú dôležité v boji s pandémiou COVID-19 v EÚ.

Tento Inform je súčasťou série Informov pripravených EMN a OECD v súvislosti s dopadmi pandémie COVID-19 na oblasť migrácie. Pokrýva vývoj v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve v období medzi marcom a júlom 2020 a počas augusta 2020 v štátoch OECD (mimo EÚ).