Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komparatívna štúdia EMN o spôsoboch nadobúdania občianstva v členských krajinách EÚ príslušníkmi tretích krajín

V posledných rokoch sa otázka integrácia prostredníctvom získania občianstva stala dôležitou témou v mnohých členských krajinách EÚ, aj vzhľadom na zvyšujúci sa počet migrantov prichádzajúcich do EÚ. Nová súhrnná štúdia EMN zverejnenána túto tému ukazuje, že občianstvo vnímajú členské krajiny ako uľahčenie alebo zavŕšenie integračného procesu migranta do spoločnosti hosťujúcej krajiny.

Štúdia poskytuje prehľad o súčasných trendoch, legislatívnom a politickom rámci ako aj o skúsenostiach z 24 členských krajín a Nórska v oblasti získavania občianstva príslušníkmi tretích krajín. Popisuje ako sa národné politiky v tejto oblasti vyvíjali za posledných päť rokov, aké sú kritériá a procesy získavania občianstva, ako dlho môže process nadobudnutia občianstva trvať a aké sú s tým spojené náklady, aký druh podpory poskytujú členské krajiny EÚ cudzincom, ktorí by chceli občianstvo získať, a ako je vnímané získanie občianstva vo vzťahu k integrácii migrantov do spoločnosti hosťujúcej krajiny. Štúdia takisto poskytuje informácie o vplyve infekčnej choroby COVID-19 na spracovávanie žiadostí o občianstvo.

K celoeurópskej správe bol vydaný kratší Inform a Flash, ktoré stručnou formou a pomocou infografiky predstavujú hlavné zistenia štúdie. Štúdiu za Slovenskú republiku nájdete spracovanú v dotazníkovej forme v anglickom a slovenskom jazyku.

 

Správa informuje o najdôležitejších zmenách, vývoji a aktivitách v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku v roku 2019. V Slovenskej republike ide o jedinú publikáciu tohto druhu, v ktorej sa každoročne mapujú všetky oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj v kontexte politík a právnych predpisov EÚ. Konkrétne sa v nej opisuje vývoj politík v oblasti, legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupín, integrácie, občianstva a situácie osôb bez štátneho občianstva, riadenia a kontroly hraníc, vízovej praxe, neregulárnej migrácie vrátane prevádzačstva, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj návratov a readmisií. V prílohe sa uvádzajú aj vybrané migračné štatistiky týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín v SR vrátane tých, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ prostredníctvom Eurostatu alebo Frontexu. Na správu nadväzuje sumár najdôležitejších faktov.

Zmeny a vývoj na úrovni členských štátov a Nórska v roku 2019 mapuje Súhrnná výročná správa o migrácii a azyle v EÚ, prístupná v angličtine aj so štatistickou prílohou. K tejto celoeurópskej správe bol vydaný aj kratší inform a flash v anglickom jazyku. Všetky publikácie sú spolu zverejnené tu.

 

Legislatíva EÚ v oblasti azylu vyžaduje od členských štátov, aby svoju azylovú legislatívu a prax harmonizovali v súlade so Spoločným európskym azylovým systémom (Common European Asylum System - CEAS). Na úrovni EÚ existujú dva harmonizované statusy medzinárodnej ochrany – status utečenca a status doplnkovej ochrany, avšak rôzne druhy ochrany existujú aj na národnej úrovni v jednotlivých členských krajinách.

Súhrnná správa poskytuje prehľad o druhoch ochrany, ktoré udeľujú členské štáty a Nórsko a nie sú upravené legislatívou EÚ. Štúdia zároveň uvádza postupy, práva a štandardy vyplývajúce z takýchto druhov udelených statusov a porovnáva ich so statusmi harmonizovanými na úrovni EÚ.

K celoeurópskej správe bol vydaný kratší Inform a Flash, ktoré stručnou formou a a pomocou infografiky predstavujú hlavné zistenia správy. Štúdiu za Slovenskú republiku nájdete spracovanú v dotazníkovej forme v anglickom a slovenskom jazyku.

 

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Migračný úrad MV SR ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v Slovenskej republike zorganizovali tematické stretnutie „Aktualizácia Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025“, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2020 v Bratislave. 

Cieľom stretnutia relevantných aktérov bolo prediskutovať hlavné myšlienky a kapitoly novej migračnej politiky ako rámcového politického dokumentu, na ktorý bude neskôr nadväzovať akčný plán.

Čítať ďalej...

 

Inform EMN: Ako pristupujú členské štáty EÚ k prípadom nezvestných maloletých bez sprievodu?

Verejnosť v EÚ sa čoraz intenzívnejšie zaujíma o fenomén miznutia/nezvestných maloletých migrujúcich detí bez sprievodu. Európska migračná sieť (EMN) v novom Informe zmapovala prístupy členských štátov EÚ k prípadom zmiznutia maloletých migrantov bez sprievodu.  Aké politiky a postupy sa používajú na registráciu a sledovanie prípadov nezvestných detí a ako sa zhromažďujú údaje o nezvestných deťoch v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve? Inform EMN ponúka komplexný obraz o tom, ako k tomuto javu pristupujú členské štáty EÚ.

Čítať ďalej...

 

Tematické stretnutie EMN o aktualizácii Integračnej politiky SR

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike zorganizovali tematické stretnutie „Aktualizácia Integračnej politiky so zacielením na trh práce“, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2020 v Bratislave.

Čítať ďalej...

 

 

 

    • štúdie EMN v roku 2019: Porovnávacia štúdia o národných ochranných štatútoch v EÚ a Nórsku; Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v rámci EÚ; Spôsoby nadobudnutia občianstva v členských štátoch EÚ; Štátni príslušníci tretích krajín s povolením na pobyt, ktorí predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť: politiky a prax v EÚ
    • štúdie EMN z roku 2020: Presné, včasné a interoperabilné riadenie údajov v konaní o azyle, Získavanie a ochrana sezónnych pracovníkov z tretích krajín v EÚ, Udržateľné riešenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine: prax a výzvy, Zaistenie a alternatívy k zaisteniu