Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Využívanie digitalizácie a umelej inteligencie v riadení migrácie v krajinách EÚ a OECD (2021)

Spoločný Inform EMN a OECD poskytuje prehľad o tom, aký majú digitálne technológie a umelá inteligencia potenciál pri riadení migrácie, získavaní občianstva, azylovej procedúre a hraničnej kontrole. Inform mapuje už existujúce alebo plánované opatrenia v tejto oblasti v členských krajinách EÚ a OECD, pričom berie do úvahy aj otázky súvisiace s dopadom na základné práva vrátane ochrany osobných údajov.

Stiahnuť: inform (EN)

Možnosti legálnej migrácie zamerané na pokrytie potrieb trhu práce (2021)

Inform sa zameriava na skúsenosti členských štátov s novými možnosťami legálnej migrácie v dvoch oblastiach: v oblasti partnerstiev s tretími krajinami a schém legálnej migrácie alebo pracovnej mobility a v oblasti komplementárnych možností pracovnej migrácie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu (complementary pathways).

Stiahnuť: inform (EN)

Odlúčení a nezvestní migranti: prístupy členských štátov na predchádzanie odlúčeniu a mechanizmy na hľadanie nezvestných migrantov (2021)

Inform mapuje prístupy členských štátov ako predchádzajú odlúčeniu štátnych príslušníkov tretích krajín od svojich rodín v troch rozličných scenároch: i) keď po prvýkrát prídu do kontaktu so štátnymi orgánmi, ii) počas transferov z jedného zariadenia do druhého, iii) počas ich pobytu v členskom štáte. Inform sa taktiež zaoberá tým, ako členské štáty riešia otázku nezvestných štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane mechanizmov zdieľania informácií a hľadania nezvestných. Inform berie do úvahy iba situáciu migrantov, ktorí boli odlúčení od svojich rodín alebo sa stali nezvestnými bez vlastnej vôle. Nezaoberá sa otázkou nezvestných maloletých bez sprievodu, nakoľko tá bola predmetom iného informu.

Stiahnuť: inform (EN)

Dopad COVID-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD (2021)

Súhrnný inform EMN a OECD je aktualizáciou série predchádzajúcich piatich informov. Dopĺňa chýbajúce informácie k 31. decembru 2020, ako aj sumarizuje a analyzuje hlavné zistenia predošlých vydaní. Rovnako identifikuje dôležité výzvy a ponaučenia, ktoré zo zavedených opatrení a danej pandemickej situácie vyplynuli. Inform pokrýva nasledujúce oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín: povolenia na pobyt, podmienky vstupu, nezamestnanosť a potreby trhu práce (kapitola 1), medzinárodná ochrana (kapitola 2), zahraniční študenti (kapitola 3), dobrovoľné a nútené návraty (kapitola 4). Záverečná kapitola pomenováva dôležité zmeny a inovácie v oblasti migrácie, na ktoré sa pravdepodobne bude potrebné sústrediť v nasledujúcich rokoch.

Dopad pandémie COVID-19 na realizáciu dobrovoľných a nútených návratov (2021)

Inform sa zaoberá zmenou politík a opatrení členských štátov EÚ a OECD v konaniach o návrate prijatých medzi marcom a septembrom 2020. Skúma dopady protipandemických opatrení na realizáciu návratov a vydávanie rozhodnutí o návrate. Zaoberá sa tiež zaistením a alternatívami k zaisteniu uloženými z dôvodu prevencie úteku. Popisuje zavedené zmeny pri poskytovaní poradenstva a iných služieb spojených s prípravou na návrat alebo reintegráciou v krajine pôvodu. Zameriava sa aj na prístup k vzdelaniu pre maloletých a prístup k zdravotnej starostlivosti pre migrantov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate. V závere Inform pojednáva o špecifických opatreniach, ktoré boli prijaté v súvislosti s realizovaním návratov (ako napríklad vydávanie cestovných dokladov, spolupráca s krajinami mimo EÚ a pod.).

Stiahnuť: inform (EN)

Dopad COVID-19 na remitencie v krajinách EÚ a OECD (2020)

Spoločný Inform EMN a OECD sa zaoberá dopadom pandémie COVID-19 na remitencie. Inform identifikoval tri hlavné spúšťače, ktoré negatívne ovplyvnili remitencie: (a) ekonomický, (b) migračný, (c) v súvislosti s poskytovaním služieb. Taktiež skúma doterajší dopad pandémie na tok remitencií a predpovedá možný vývoj v budúcnosti. Inform navrhuje odporúčania pri tvorbe politík na medzinárodnej úrovni s cieľom udržať tok remitencií a zároveň poskytuje príklady opatrení, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ a OECD.

Stiahnuť: inform (EN)

Udržanie pracovnej migrácie v kľúčových odvetviach ekonomiky v čase pandémie (2020)

Inform EÚ a OECD skúma, či zahraniční pracovníci zamestnaní v určitých odvetviach boli vyňatí z obmedzení prijatých na vonkajšej a vnútorných hraniciach EÚ a štátov OECD. Zaoberá sa tiež opatreniami, ktoré boli implementované v súvislosti s koronakrízou na národnej úrovni s cieľom uľahčiť vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie členského štátu a ich prístup na trh práce. Inform sa tiež venuje dopadom pandémie na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa už nachádzali na území členských štátov EÚ a OECD a tiež prípadom migrantov v EÚ bez platných dokladov, ktorým bolo umožnené zregularizovať svoj zamestnanecký status. V závere sa vzhľadom na dôležitosť poľnohospodárstva Inform zameriava na opatrenia prijaté pre sezónnych pracovníkov v tomto odvetví.

Stiahnuť: inform (EN)

Dopad COVID-19 na zahraničných študentov v krajinách EÚ a OECD (2020)

Inform sa venuje dopadom pandémie COVID-19 na zahraničných študentov v krajinách EÚ a OECD v období od februára do júna 2020. Zatiaľ čo dlhodobé dopady je ťažké predpovedať, tie okamžité sú viditeľné ihneď, napríklad pri spracúvaní nových žiadostí o povolenie na pobyt alebo jeho predĺženie, či pri strate príjmu z brigád. Inform analyzuje zavedené opatrenia v súvislosti s procesom prijímania zahraničných študentov a ich pobytom v krajinách EÚ a OECD. Zameriava sa i na finančné dopady na zahraničných študentov, ktorí sa už nachádzajú v týchto krajinách. Samostatná kapitola sa venuje opatreniam zameraným na dopady COVID-19 na tých zahraničných študentov, ktorí štúdium ukončili v rokoch 2019 a 2020.

Stiahnuť: inform (EN)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN