Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Opatrenia spojené s bývaním a ubytovaním ľudí s udelenou dočasnou ochranou (2022)

Inform mapuje opatrenia, ktoré zaviedli členské štáty EÚ s cieľom zabezpečiť prístup k ubytovaniu a bývaniu pre ľudí, ktorí získali dočasnú ochranu v súvislosti s aktiváciou smernice o dočasnej ochrane (2001/55/ES) v odpovedi na ruskú inváziu na Ukrajine. Analýza je založená na informáciách, ktoré poskytlo 24 členských štátov k 1. septembru 2022.

Stiahnuť: inform (EN)

Bilaterálne readmisné dohody (2021)

Inform sa zaoberá implementáciou, monitorovaním a evaluáciou, ako aj efektívnosťou bilaterálnych readmisných dohôd podpísaných členskými štátmi EÚ. Špeciálne sa zameriava na tie readmisné dohody, ktoré boli dojednané, podpísané alebo vstúpili do platnosti v období rokov 2014-2020. Inform je so súhlasom profesora Cassarina doplnený o jeho inventár bilaterálnych dohôd v súvislosti s readmisiou. Inventár údajov obsahuje informácie o bilaterálnych readmisných dohodách, ktoré boli podpísané alebo vstúpili do platnosti v sledovanom období, vrátane bilaterálnych implementačných protokolov k readmisným dohodám EÚ.

Druhotný pohyb osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (2021)

Inform sa v prvom rade zaoberá tým, ako členské štáty regulujú presun zodpovednosti za osobu s medzinárodnou ochranou z prvého štátu do druhého štátu. Pod presunom zodpovednosti sa rozumie presun zodpovednosti za vydanie cestovného dokladu pre utečencov ako je definované v článku 28 Ženevskej konvencie o utečencoch a v článku 2 Európskej dohody o presune zodpovednosti za utečencov (EATRR). Po druhé, inform skúma situáciu, kedy si osoby s udelenou medzinárodnou ochranou v prvom štáte podajú žiadosť o medzinárodnú ochranu v druhom štáte.

Stiahnuť: inform (EN)

Stimuly a motívy k dobrovoľnému návratu (2021)

Inform sa zaoberá stimulmi k návratu, ktoré existujú v členských štátoch EÚ a Nórsku a tým, do akej miery ovplyvňujú rozhodovanie jednotlivca o dobrovoľnom návrate. Skúma tiež dopad šírenia informácií na rozhodnutie k dobrovoľnému návratu a zároveň analyzuje, či stimuly k návratu mali dopad na motívy, ktoré stáli za rozhodnutím dobrovoľne sa vrátiť alebo prijať pomoc z programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie (AVRR). Inform sa zaoberá zmenami, ktoré členské štáty EÚ a Nórsko implementovali od prijatia paktu Európskej komisie o migrácii a azyle a z neho vyplývajúcej Stratégie EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie.

Stiahnuť: inform (EN)

Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane pre vysídlené osoby (rozsah pôsobnosti a registrácia) (2022)

Inform obsahuje informácie, ktoré sa týkajú implementácie smernice o dočasnej ochrane, ktorá bola aktivovaná v odpovedi na prílev utečencov v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022. Poskytuje prehľad rozsahu pôsobnosti smernice o dočasnom útočisku v 26 členských štátoch EÚ, ako aj informácie o procese registrácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Stiahnuť: inform (EN)

Mapovanie politík v oblasti duševného zdravia štátnych príslušníkov tretích krajín (2021)

Inform mapuje politiky v členských štátoch EÚ, ktoré poskytujú podporu migrantom s legálnym pobytom a zabezpečujú ich prístup k službám duševného zdravia. Zameriava sa na výzvy, ktorým migranti čelia v prístupe k týmto službám a na postupy, ktoré členské štáty zaviedli s cieľom odpovedať na nich.

Stiahnuť: inform (EN)

Prilákanie a udržanie zahraničných výskumníkov (2021)

Inform analyzuje implementáciu smernice o študentoch a výskumníkoch, ako aj relevantné národné politiky, schémy a prax v členských štátoch EÚ. Pozerá sa na skúsenosti členských štátov EÚ pri prilákaní a udržaní zahraničných výskumníkoch, ktorí sú považovaní za talentovaných a vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí môžu prispieť k pokrytiu potrieb trhu práce. Zaoberá sa aj výzvami, ktoré v tejto oblasti priniesla pandémia COVID-19.

Stiahnuť: inform (EN)

Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ (2021)

Inform poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v oblasti zneužívania povolení na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Inform rozdeľuje zavedené procesy do dvoch hlavných fáz, a to fázy pred príchodom a fázy po príchode. Vyzdvihuje najdôležitejšie postupy zaužívané v členských krajinách EÚ v tejto oblasti a popisuje s tým súvisiace dôsledky na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ.

Stiahnuť: inform (EN)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN