Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 148

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v Európe - čo funguje? (2016)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o presídľovacích a humanitárnych prijímacích programoch/schémach v Európe, ako aj o programoch súkromného sponzorstva pre utečencov v členských štátoch EÚ a v Nórsku. Inform poskytuje aj prehľad vnútroštátnych politických kontextov, o druhoch presídľovacích schém/programov a venuje sa tiež metódam a kritériám pri výbere osôb navrhnutých na presídlenie, činnostiam vykonávaným pred odchodom do krajiny presídlenia, integračným opatreniam po príchode, ako aj prekážkam a osvedčenej praxi pri realizácii presídľovacích a humanitárnych prijímacích programov/schém v Európe.

Zmeny v imigračnom statuse a účele pobytu: prehľad prístupov členských štátov EÚ (2015)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o zmenách v imigračnom statuse v podmienkach legislatív rôznych členských štátov EÚ. Poukazuje na zmeny v účele pobytu a na hlavné dôvody ovplyvňujúce povolenie zmeny statusu zo strany členských štátov. Inform zahŕňa aj hlavné výzvy, ktorým čelia členské štáty v tejto oblasti, identifikuje dobrú prax a skúsenosti a analyzuje efektivitu, vplyv a vnímanie národných politík v kontexte zmeny statusu.

Určovanie nedostatku pracovných síl a potrieb pracovnej migrácie z tretích krajín v EÚ (2015)

Tento inform EMN poskytuje prehľad o mechanizmoch, ktoré členské štáty EÚ používajú pri stanovovaní nedostatku pracovných síl a vyčíslení potrieb pracovnej migrácie a opisuje aký je rozsah a charakteristika neobsadených pracovných pozícií v EÚ. Okrem toho hodnotí, akým spôsobom a akými nástrojmi je monitorovaný dopad pracovnej migrácie na národné pracovné trhy.

Pohyb migrantov cez Stredomorie (2015)

Tento inform EMN sumarizuje hlavné zistenia policy briefu EMN o trendoch v žiadostiach o azyl a v pohybe migrantov z krajín mimo EÚ v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za obdobie posledných rokov do septembra 2015. Opisuje kľúčové trasy, ktoré využívajú migranti na ceste do EHP a krajín, v ktorých následne žiadajú o azyl, ako aj niektoré výsledky týchto žiadostí. Zameriava sa na krajiny EÚ, v ktorých bolo podaných najviac žiadostí o azyl, konkrétne Nemecko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko, Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko a Belgicko. Vzhľadom na svoju geografickú polohu ako súčasť kľúčovej migračnej trasy bolo podľa potreby zaradené aj Grécko. Okrem členov EMN poskytli údaje aj Frontex a Eurostat.

Stiahnuť: inform (EN)

Poskytovanie informácií o dobrovoľných návratoch: ako osloviť neregulárnych migrantov, ktorí nie sú v kontakte s oficiálnymi inštitúciami a organizáciami (2015)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o rôznych postupoch, ktoré sa využívajú v členských štátoch EÚ a v Nórsku na zabezpečenie prístupu neregulárnych migrantov k informáciám o možnosti návratu vrátane dobrovoľného a asistovaného dobrovoľného návratu. Poukazuje na hlavné výzvy, ktorým čelia členské štáty, informuje o národných postupoch, do ktorých sú zapojené migračné a azylové úrady, iné verejné inštitúcie a iné subjekty, opisuje úlohu rôznych aktérov, poskytuje detaily o používaných nástrojoch ako aj o hodnotení efektívnosti týchto nástrojov.

Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v EÚ (2014)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o systéme ochrany a starostlivosti o maloletých bez sprievodu v členských štátoch EÚ a v Nórsku vrátane dôvodov príchodu maloletých bez sprievodu do EÚ a Nórska, systémov prijímania, integračných opatrení, témy ich miznutia a útekov a návratov a reintegrácie do krajín pôvodu.

Prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel podnikania (2014)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o politikách a právnych rámcoch členských štátov EÚ, ktoré upravujú vstup a pobyt zahraničných podnikateľov, zahraničných vlastníkov podnikov a iných zahraničných podnikateľov. Tiež sa zaoberá opatreniami na zamedzenie zneužívania migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel podnikania a poukazuje na hodnotenie programov zameraných na získavanie zahraničných podnikateľov.

Prehľad: Stimuly pre návrat do tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov (2014)

Tento inform EMN poskytuje prehľad o 96 programoch, ktoré implementovali členské štáty EÚ a Nórsko na podporu dobrovoľných návratov a reintegrácií. Inform zahŕňa popis sponzorov, aktérov implementujúcich programy a príjemcov stimulov, charakteristiku rôznych foriem pomoci a stručné zhrnutie výziev, ktorým členské štáty čelia počas implementácie programov. Informácie v informe boli zozbierané Expertnou skupinou EMN pre návraty (REG). 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN