Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Osoby bez štátnej príslušnosti v EÚ (2020)

Tento inform EMN poskytuje informácie o aktuálnom stave v členských štátoch EÚ a v Nórsku ohľadom Dohovorov o osobách bez štátnej príslušnosti z rokov 1954 a 1961. Informuje o uplatňovaných procesoch, ktoré určujú, či je osoba bez štátnej príslušnosti a v takom prípade, čo to znamená pre jednotlivca, pokiaľ ide o povolený pobyt, prístup k právam a cestovným dokumentom ako i možnostiam podpory. Inform taktiež poskytuje aktuálne informácie ohľadom situácie detí bez štátnej príslušnosti.

Stiahnuť: inform (EN)

Politiky a postupy poskytovania návratového poradenstva migrantom v členských štátoch EÚ a Nórsku (2019)

Zo zistení v Informe vyplýva, že vládni aj mimovládni poskytovatelia návratového poradenstva plnia hlavne dve vzájomne prepojené úlohy: pomáhajú migrantom urobiť informované rozhodnutie a zabezpečiť efektívne vykonávanie migračných politík podporou dobrovoľných návratov a zaistením súladu s návratovými postupmi.. Návratové poradenstvo je k dispozícií všetkým občanom tretích krajín, no najčastejšie je využívané v prípadoch zistenia neregulárnej migrácie a v samotnom konaní o návrate. Medzi osvedčené postupy patrí prispôsobenie poradenského prístupu konkrétnym okolnostiam a potrebám jednotlivca, ako aj vývoj jasných ukazovateľov a nástrojov na meranie vplyvu procesu návratového poradenstva.

Stiahnuť: inform (EN)

Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu (2018)

Inform sumarizuje hlavné zistenia zo štúdie Európskej migračnej siete (EMN) o skúsenostiach a existujúcich postupov v členských štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku voči príjemcom medzinárodnej ochrany, ktorí cestujú späť do svojej krajiny pôvodu. Štúdia tiež skúma motiváciu dotknutých jednotlivcov ako aj to, akým spôsobom  takéto prípady posudzujú štátne orgány v krajinách, ktoré im priznali postavenie utečenca.

Väčšina krajín, ktoré sa do štúdie zapojili, považuje cestovanie do krajiny pôvodu za náznak toho, že ochrana už nemusí byť potrebná. To môže viesť k preskúmaniu účelu cesty a prehodnoteniu štatútu medzinárodnej ochrany. Hlavné zistenia súhrnnej správy štúdie Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu približuje aj nové video.

Stiahnuť: inform (EN)

Vplyv liberalizácie vízového režimu na cieľové krajiny (2018)

Tento inform EMN sumarizuje hlavné zistenia štúdie o vplyve liberalizácie vízového režimu v špecifických oblastiach (napr. cestovný ruch, legálna migrácia, bilaterálna spolupráca). Správa tiež približuje trendy v oblasti nelegálnej migrácie ako aj ďalšie tendencie, ktoré boli pozorované v členských štátoch EÚ a v Nórsku počas obdobia 2007-2017. Tým, že sa zameriava na cieľové krajiny migrácie, prináša tým nový pohľad na vplyvy a výzvy liberalizácie vízového režimu, ktorým čelia členské štáty EÚ a Nórsko.

Stiahnuť: inform (EN)

Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ (2018)

Inform zhŕňa hlavné zistenia štúdie o prilákaní študentov z tretích krajín, čo predstavuje pre EÚ alternatívu k nelegálnej migrácii a príspevok ku konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu EÚ. Aké konkrétne politiky a postupy zaviedli členské štáty na prilákanie zahraničných študentov? Existujú nejaké osobitné stimuly na ich udržanie po ukončení štúdia? Aké sú hlavné výzvy? Aké dvojstranné a viacstranné dohody o spolupráci s tretími krajinami prijali členské štáty v súvislosti s medzinárodnými študentmi? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá súhrnná správa štúdie Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ. Štúdia poskytuje stručný prehľad o trendoch, výzvach a osvedčených postupoch ako aj o národných politikách zavedených v  členských štátoch na prilákanie medzinárodných študentov z tretích krajín.

Stiahnuť: inform (EN)

Integrácia na trhu práce štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ (2018)

Inform ponúka hlavné zistenia štúdie ohľadom existujúcich politík a opatrení zameraných na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK) na trhu práce v členských štátoch EÚ. Správa sa zameriava sa na súčasné politiky a opatrenia, ako aj na tie, ktoré boli implementované, zmenené či doplnené od roku 2014. Ponúka príklady osvedčených opatrení zameraných na integráciu na trhu práce realizovaných verejným sektorom, ako aj iniciatívy súkromného sektora v rámci zamestnávania ŠPTK.

Stiahnuť: inform (EN)

Zmeny počtov žiadateľov o azyl v rokoch 2014 - 2016 (2017)

Tento inform EMN sumarizuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o reakcii členských štátov EÚ a Nórska na bezprecedentné migračné pohyby obdobia rokov 2014 - 2016. Súhrnná správa prináša prehľad o zmenách v stratégiách, prístupoch a opatreniach, ktoré členské štáty v tejto situácii prijali a zaoberá sa zmenami v procese udeľovania medzinárodnej ochrany, legislatívnymi a obsahovými zmenami udelenej ochrany, novými aspektami v oblasti hraničných kontrol a vymožiteľnosti práva, premenami integračných opatrení a ostatnými oblasťami, ktoré boli týmito zmenami ovplyvnené. Štúdia poukazuje na kľúčové výzvy, príklady dobrej praxe a osvedčené postupy v priebehu tohto obdobia ako aj na to, ako sú členské štáty EÚ operačne a organizačne pripravené na podobné situácie v budúcnosti. 

Stiahnuť: inform (EN)

Sociálne zabezpečenie a práva osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (2018)

Tento inform EMN poskytuje prehľad piatich oblastí sociálneho zabezpečenia a opatrení, ktoré poskytujú členské štáty a Nórsko osobám s udelenou medzinárodnou ochranou: (1) vzdelávanie, (2) zdravotná starostlivosť, (3) finančné príspevky, (4) bývanie a (5) zlúčenie rodiny. Opisuje štandardy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a právnych nárokov v jednotlivých štátoch ako aj to, či krajiny v tejto oblasti rozlišujú medzi osobami s udeleným azylom a medzi osobami s udelenou doplnkovou ochranou.

Stiahnuť: inform (EN)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN