Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Dopad COVID-19 na zahraničných študentov v krajinách EÚ a OECD (2020)

Inform sa venuje dopadom pandémie COVID-19 na zahraničných študentov v krajinách EÚ a OECD v období od februára do júna 2020. Zatiaľ čo dlhodobé dopady je ťažké predpovedať, tie okamžité sú viditeľné ihneď, napríklad pri spracúvaní nových žiadostí o povolenie na pobyt alebo jeho predĺženie, či pri strate príjmu z brigád. Inform analyzuje zavedené opatrenia v súvislosti s procesom prijímania zahraničných študentov a ich pobytom v krajinách EÚ a OECD. Zameriava sa i na finančné dopady na zahraničných študentov, ktorí sa už nachádzajú v týchto krajinách. Samostatná kapitola sa venuje opatreniam zameraným na dopady COVID-19 na tých zahraničných študentov, ktorí štúdium ukončili v rokoch 2019 a 2020.

Stiahnuť: inform (EN)

Postavenie osôb s dlhodobým pobytom v EÚ (2020)

EMN Luxemburg zozbierala prostredníctvom systému ad hoc otázok informácie týkajúce sa smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, s cieľom prispieť k hodnoteniu jej implementácie členskými štátmi EÚ. Získané informácie boli spracované do EMN Informu, ktorý sa venuje týmto témam: dobe pobytu a obdobiu neprítomnosti na území členského štátu, podmienkam získania a straty postavenia osoby s priznaným dlhodobým pobytom a právam, ktoré tieto osoby získajú. Inform mapuje aj  podmienky pobytu a zamestnania takýchto osôb v iných členských štátoch (mobilita v rámci EÚ), ako aj informačné a komunikačné aktivity členských štátov v tejto oblasti.

Stiahnuť: inform (EN)

Reakcie členských štátov EÚ a OECD na riadenie povolení na pobyt a nezamestnanosť migrantov počas pandémie Covid-19 (2020)

EMN spoločne s OECD spracovala do Informu aké reakcie a opatrenia členské štáty EÚ a OECD zaviedli v súvislosti s manažovaním povolení na pobyt a nezamestnanosťou migrantov počas pandémie Covid-19. Podľa hlavných zistení sú zraniteľné komunity vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín špeciálne zasiahnuté dôsledkami pandémie. Mnohé krajiny zaviedli dočasné opatrenia v súvislosti so spracovaním žiadostí o vydanie a predĺženie povolenia na pobyt, aby tak predišli situáciám, pri ktorých by sa mohli legálne zdržiavajúci sa migranti ocitnúť v neregulárnej situácii. Tento dokument je súčasťou spoločnej série Informov EMN a OECD, ktoré sa venujú opatreniam zavedeným členskými štátmi, Nórskom a Spojeným kráľovstvom v rôznych oblastiach migrácie v súvislosti s dôsledkami pandémie Covid-19.

Stiahnuť: inform (EN)

Ako pristupujú členské štáty EÚ k prípadom nezvestných maloletých bez sprievodu? (2020)

Verejnosť v EÚ sa čoraz intenzívnejšie zaujíma o fenomén nezvestných maloletých migrujúcich detí bez sprievodu. Európska migračná sieť (EMN) v novom Informe zmapovala prístupy členských štátov EÚ k prípadom zmiznutia maloletých migrantov bez sprievodu.  Aké politiky a postupy sa používajú na registráciu a sledovanie prípadov nezvestných detí a ako sa zhromažďujú údaje o nezvestných deťoch v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve? Inform EMN a kratší Flash ponúkajú komplexný obraz o tom, ako k tomuto javu pristupujú členské štáty EÚ.

Politiky a postupy týkajúce sa osvety a poskytovania informácií o návrate migrantom v členských štátoch EÚ a Nórsku (2020)

Inform je zameraný na osvetové a informačné aktivity, ktoré sa síce odlišujú od návratového poradenstva, no zároveň sú s touto oblasťou úzko prepojené. Okrem štátnych inštitúcií sa do šírenia informácií v členských štátoch EÚ zapája aj množstvo neštátnych subjektov, ako sú mimovládne organizácie, zdravotnícke či vzdelávacie inštitúcie a medzinárodné organizácie. V rokoch 2010 až 2019 realizovalo informačné kampane 19 krajín a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Stiahnuť: inform (EN)

Politiky a postupy odbornej prípravy a podpory návratových poradcov pri poskytovaní včasných, nestranných a spoľahlivých informácií o návrate migrantom (2020)

Inform ponúka analýzu podpory, ktorú majú k dispozícii návratoví poradcovia, aby mohli poskytovať migrantom včasné, nestranné a spoľahlivé informácie o návrate. Zo zistení vyplýva, že v krajinách EÚ neexistujú žiadne vnútroštátne právne rámce ani politiky na zabezpečenie štandardizovaného prístupu k minimálnym požiadavkám v oblasti kvalifikácie a odbornej prípravy návratových poradcov. Minimálne štandardy sa však dodržiavajú prostredníctvom osvedčených postupov alebo, v niektorých prípadoch, usmerneniami a odbornými znalosťami poskytnutými Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Odborná podpora zvyčajne zahŕňa úvodné školenie, opakovacie kurzy, príručky, usmernenia a linky pomoci. V niektorých prípadoch boli zavedené aj postupy na monitorovanie činnosti poradcu. Jednou z hlavných identifikovaných výziev bola obmedzená podpora poradcov v tých aspektoch ich práce, ktoré môžu byť zložité a emocionálne vyčerpávajúce.

Stiahnuť: inform (EN)

Osoby bez štátnej príslušnosti v EÚ (2020)

Tento inform EMN poskytuje informácie o aktuálnom stave v členských štátoch EÚ a v Nórsku ohľadom Dohovorov o osobách bez štátnej príslušnosti z rokov 1954 a 1961. Informuje o uplatňovaných procesoch, ktoré určujú, či je osoba bez štátnej príslušnosti a v takom prípade, čo to znamená pre jednotlivca, pokiaľ ide o povolený pobyt, prístup k právam a cestovným dokumentom ako i možnostiam podpory. Inform taktiež poskytuje aktuálne informácie ohľadom situácie detí bez štátnej príslušnosti.

Stiahnuť: inform (EN)

Politiky a postupy poskytovania návratového poradenstva migrantom v členských štátoch EÚ a Nórsku (2019)

Zo zistení v Informe vyplýva, že vládni aj mimovládni poskytovatelia návratového poradenstva plnia hlavne dve vzájomne prepojené úlohy: pomáhajú migrantom urobiť informované rozhodnutie a zabezpečiť efektívne vykonávanie migračných politík podporou dobrovoľných návratov a zaistením súladu s návratovými postupmi.. Návratové poradenstvo je k dispozícií všetkým občanom tretích krajín, no najčastejšie je využívané v prípadoch zistenia neregulárnej migrácie a v samotnom konaní o návrate. Medzi osvedčené postupy patrí prispôsobenie poradenského prístupu konkrétnym okolnostiam a potrebám jednotlivca, ako aj vývoj jasných ukazovateľov a nástrojov na meranie vplyvu procesu návratového poradenstva.

Stiahnuť: inform (EN)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN