Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nový inform EMN sa zaoberá integráciou osôb s dočasným útočiskom z Ukrajiny na trh práce

28. máj 2024

Najnovší inform Európskej migračnej siete (EMN) sa zameriava na integráciu osôb s dočasným útočiskom z Ukrajiny na trh práce naprieč členskými a pozorovateľskými krajinami EMN. Inform analyzuje trendy v oblasti zamestnanosti, politické priority a opatrenia zamerané na zjednodušenie integrácie vysídlených ľudí z Ukrajiny na trh práce hosťujúcich štátov.

Podľa údajov Eurostatu ku koncu decembra 2023 viac ako 4,3 milióna občanov z krajín mimo EÚ, ktorí utiekli z Ukrajiny v dôsledku ruskej invázie malo udelený štatút dočasného útočiska v EÚ. Nemecko, Poľsko a Česká republika prijali približne 60% týchto osôb.

Spoločný inform EMN a OECD „Integrácia osôb s dočasným útočiskom z Ukrajiny na trh práce“ sa zaoberá integráciou osôb s udeleným dočasným útočiskom z Ukrajiny na trh práce v krajinách EMN a OECD. Poukazuje na rastúcu mieru zamestnanosti, priority v oblasti tvorby politík a opatrenia naprieč európskymi krajinami a členmi OECD z krajín mimo EÚ, zdôrazňujúc potrebu prijímania adresných stratégií s cieľom efektívne reagovať na výzvy.

Členské a pozorovateľské krajiny EMN, ako aj členovia OECD z krajín mimo EÚ zaznamenali významný nárast v zamestnanosti osôb s udeleným dočasným útočiskom medzi septembrom 2022 a 2023. Miera zamestnanosti sa však líši naprieč krajinami. Na konci roka 2023 bola najvyššia miera zamestnanosti zaznamenaná v Litve, Holandsku, Estónsku, Českej republike, Luxembursku, Španielsku a Írsku.

Medzi prvých päť sektorov, ktoré zamestnávajú najviac ľudí s udeleným dočasným útočiskom, patria ubytovacie a stravovacie služby, práca v oblasti administratívnych a podporných služieb, výroba, veľkoobchod a maloobchod, stavebníctvo.

Podľa zistení informu, viac ako 60% osôb s dočasným útočiskom dosiahlo tretí stupeň vzdelania. Napriek tomu existujú významné diskrepancie medzi ich úrovňou vzdelania alebo predošlým zamestnaním na Ukrajine a ich súčasným zamestnaním v hosťujúcej krajine, na ktoré často postačuje nízka kvalifikácia. Prispievajú k tomu i problémy súvisiace s uznávaním vzdelania a kvalifikácie, jazykové bariéry a neistota pokiaľ ide o dĺžku ich pobytu v novej krajine. Napriek týmto výzvam má začlenenie na trh práce pozitívny trend, niektoré krajiny zaznamenali mieru zamestnanosti vyššiu ako 50%.

Inform zdôrazňuje, že hosťujúce krajiny prijali rôzne politiky, stratégie a opatrenia zamerané na integráciu osôb s dočasným útočiskom na trh práce. Dôležité je v tejto súvislosti najmä čo najrýchlejšie začlenenie na trh práce a získanie sebestačnosti. Väčšina krajín prijala cielené opatrenia, ktoré majú uľahčiť zamestnanie sa osôb s dočasným útočiskom v súlade s ich kvalifikáciou a zručnosťami. Tieto opatrenia sa zameriavajú najmä na uznávanie kvalifikácie, osvojenie si jazyka a na špecifické sektory. Niektoré z nich sú cielené na ženy.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN