Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nový inform EMN skúma prístup k autonómnemu bývaniu v kontexte medzinárodnej ochrany

01. marec 2024

Najnovší inform EMN popisuje výzvy a poskytuje prehlaď o existujúcich podporných službách pri prístupe k samostatnému bývaniu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou alebo žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Inform poukazuje na rôznorodosť týchto výziev - od nedostatku dostupného bývania v súkromnom sektore až po jazykovú bariéru - a zároveň hovorí o dôležitosti Akčného plánu pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027, v ktorom sú presadzované cenovo dostupné a inkluzívne modely bývania s cieľom umožniť hladký prechod na nezávislý život.

Prístup k primeranému bývaniu je základným právom a dôležitým predpokladom pre zabezpečenie ďalších základných práv, ktoré podporujú ľudskú dôstojnosť a prosperitu jednotlivca. Mať prístup k možnosti viesť samostatný život zohráva kľúčovú úlohu v integračnom procese a slúži ako predpoklad na získanie zamestnania, prístup k službám, ako sú vzdelanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanosť a sociálne služby.

Európska komisia vo svojom Akčnom pláne pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027 zdôrazňuje dôležitosť modelov samostaného bývania (namiesto kolektívneho bývania) pre žiadateľov o azyl, najmä rodiny. V Akčnom pláne sa ďalej poukazuje na potrebu posilnenia inovatívnych modelov inkluzívneho a cenovo dostupného bývania pre osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Okrem toho sú členské štáty EÚ podporované, aby čo najrýchlejšie ponúkli vhodné a samostatné možnosti bývania pre utečencov a žiadateľov o azyl, ktorým sa pravdepodobne poskytne medzinárodná ochrana, a tak uľahčili bezproblémový prechod žiadateľov o azyl k nezávislému životu po udelení medzinárodnej ochrany.

Cieľom tohto informu je zmapovať výzvy, ktorým čelia žiadatelia a osoby s udelenou medzinárodnú ochranu pri prístupe k samostatnému bývaniu a zároveň ponúknuť dôkladný prehľad o tom, ako členské krajiny EMN a Srbsko zabezpečujú takúto podporu pretýchto ľudí. Tento inform poskytuje prehlaď o národných alebo regionálnych/lokálnych politikách a opatreniach uľahčujúcich prechod a prístup k samostatnému životu. Taktiež sú v ňom uvedené príklady iniciatív financovaných EÚ a osvedčené postupy krajín v tejto oblasti.

Takmer všetky členské krajiny EMN a Srbsko uviedli, že ťažkosti, ktorým čelia žiadatelia o medzinárodnú a osoby s udelenou medzinárodnú ochranu pri prístupe k samostatnému bývaniu zahŕňajú najmä:

  • všeobecný nedostatok dostupného bývania v súkromnom sektore a nedostatok cenovo dostupného bývania, najmä v mestských a metropolitných oblastiach,
  • zvýšené náklady na ubytovanie na komerčnom trhu (napr. vysoké ceny prenájmu, neschopnosť splniť požiadavky na zálohu a poskytnúť záruku),
  • obmedzená dostupnosť sociálneho bývania (napr. dlhé poradovníky, právne požiadavky na prístup k sociálnemu bývaniu),
  • diskriminácia zo strany prenajímateľov (napr. z dôvodu štátnej príslušnosti nájomcu, nedostatok dôvery)
  • administratívne výzvy (napr. prístup k úverom z dôvodu dočasného pobytového statusu, požiadavky na predkladanie daňových priznaní z predchádzajúcich rokov, nedostatok stabilného príjmu alebo ťažkosti pri plnení požiadaviek na zamestnanie)
  • jazyková bariéra (napr. reklamy na prenájom/predaj v inom jazyku),
  • obmedzené sociálne väzby

Väčšina členských krajín EMN a Srbsko uplatňujú špecifické postupy a opatrenia na uľahčenie prechodu od pomoci pri bývaní poskytovanej v rámci prijímacieho systému k samostatnému bývaniu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN