Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Štúdia EMN o integrácii migrantiek

12. september 2022

Do akej miery berú členské štáty pri tvorbe integračných politík do úvahy rozličnú situáciu migrantiek? Európska migračná sieť vydala novú štúdiu o integrácii migrantiek z krajín mimo EÚ v jej členských štátoch. Štúdia sa zameriava na oblasti pokryté v Akčnom pláne o integrácii a inklúzii na roky 2021 – 2027, ktoré podporujú integráciu migrantiek napríklad v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia a bývania.

Na celosvetovej úrovni, ako aj v Európskej únii tvoria ženy približne 50 % z celkového počtu migrujúcich ľudí. Migrantky prichádzajú do Európy z rozličných dôvodov. Môžu to byť rodinné dôvody, práca alebo štúdium v Európe, potreba azylu, ale aj iné dôvody. Nedávne štúdie poukazujú na to, že ženy migrantky čelia dvojitej nevýhode, a to jednak kvôli tomu, že sú ženami a zároveň migrantkami. Pokiaľ ide o ženy s mladšími deťmi, miera zamestnanosti je výrazne nižšia u migrantiek v porovnaní so ženami, ktoré žijú vo svojej krajine. Navyše migrantky boli výraznejšie zasiahnuté dopadmi pandémie COVID-19.

Štúdia Integrácia migrantiek mapuje integračné politiky a opatrenia v členských štátoch EÚ a skúma, ako sú cielené na migrantky. Poskytuje príklady dobrej praxe v integračných opatreniach pre migrantky na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a prehľad cielených politík alebo opatrení, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na integráciu migrantiek.

Táto štúdia môže byť zdrojom informácií pre tvorcov politík pri navrhovaní integračných opatrení, strategických dokumentov alebo politík, ktoré budú lepšie podporovať ženy v ich integračnom procese. Pre výskumníkov môžu zistenia slúžiť ako základ k ďalšiemu skúmaniu tejto témy. Štúdia sa tiež snaží zvýšiť povedomie o integračných otázkach žien.

Hlavné zistenia a trendy:

• Väčšina členských štátov EÚ má zavedené národné integračné politiky, avšak iba niekoľko z nich je špecificky zameraných na migrantky.

• Zodpovednosť za integračné politiky je vo väčšine členských štátov zdieľaná medzi národnou, regionálnou a lokálnou úrovňou. Väčšina členský štátov zdôraznila dôležitosť zahrnúť do implementácie politík miestnu samosprávu a mimovládne organizácie.

• Vo väčšine členských štátov nie je v súčasnosti téma integrácie migrantiek politickou prioritou na národnej úrovni.

• Diskusia medzi členskými štátmi EÚ však prebieha v súvislosti s integráciou migrantiek na trhu práce. Častými témami diskusie bývajú najmä prekážky v ich prístupe na trh práce, ako napríklad nedostatočné uznanie kvalifikácie alebo jazyková bariéra. Migrantky majú taktiež nedostatok povedomia o svojich právach v oblasti trhu práce a podpory vzdelávania. Medzi ďalšie výzvy patrí diskriminácia, nedostatok spoločenských kontaktov, obmedzený prístup k starostlivosti o deti alebo iné obmedzenia vyplývajúce z rodinného života.

• Vo všeobecnosti si členské štáty uvedomujú potrebu mať špecificky zamerané integračné politiky pre migrantky. Uviedli príklady dobrej praxe, ktoré implementovali v oblasti integračných opatrení so zreteľom na ženy. Išlo hlavne o oblasť prístupu na trh práce a občianskej integrácie, ďalej o oblasť výučby jazyka, vzdelávania, zdravia, bývania či podnikania.

• Väčšina členských štátov neprijala špecifické integračné politiky ani neprispôsobila existujúce politiky s cieľom znížiť negatívny dopad pandémie COVID-19 na migrantky. Je to kvôli tomu, že situácia migrantiek bola adresovaná v politikách všeobecne zameraných na migrantov alebo v národných politikách týkajúcich sa pandémie. Členské štáty, ktoré prijali integračné politiky špecificky zamerané na migrantky počas pandémie COVID-19, ich smerovali najmä na oblasť poradenstva, predĺženie povolení na pobyt alebo multisektorovú pomoc od mimovládnych organizácií.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN