Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform: Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane pre vysídlené osoby

21. júl 2022

Podľa UNHCR k začiatku júla 2022 opustilo Ukrajinu viac ako 5,4 milióna Ukrajincov v snahe nájsť bezpečie v susedných krajinách EÚ ako i v tretích krajinách, vrátane Moldavska. Európska migračná sieť zmapovala, ako členské štáty EÚ v praxi uplatňujú smernicu o dočasnej ochrane *, ktorá bola po prvýkrát aktivovaná Radou EÚ 4. marca 2022 s cieľom efektívne pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Inform Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane pre vysídlené osoby (rozsah pôsobnosti a registrácia) obsahuje informácie, ktoré sa týkajú implementácie smernice o dočasnej ochrane, ktorá bola aktivovaná v odpovedi na prílev utečencov v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022. Poskytuje prehľad rozsahu pôsobnosti smernice o dočasnom útočisku v 26 členských štátoch EÚ, ako aj informácie o procese registrácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Hlavné zistenia:

Článok 2 (1) rozhodnutia Rady 2022/382 identifikuje tri kategórie osôb, na ktoré sa vzťahuje dočasná ochrana: i) ukrajinskí štátni príslušníci s pobytom na Ukrajine pred 24. februárom 2022; ii) osoby bez štátnej príslušnosti a štátni príslušníci tretích krajín iných ako Ukrajina, na ktorých sa vzťahovala medzinárodná ochrana alebo rovnocenná vnútroštátna ochrana na Ukrajine pred 24. februárom 2022, iii) rodinní príslušníci vyššie uvedených osôb. Napriek tomu, že smernica o dočasnej ochrane umožňuje, aby členské štáty mali národné doplnkové schémy, väčšina členských štátov uplatňuje dočasnú ochranu výlučne v rámci smernice o dočasnej ochrane.

Členské štáty prijali rozličné opatrenia voči štátnym príslušníkom Ukrajiny, ktorí sa nachádzali na území ich členského štátu pred inváziou. Veľa členských štátov prijalo opatrenia, ktoré umožnili štátnym príslušníkom Ukrajiny s legálnym pobytom na ich území zostať tam i po skončení platnosti víz alebo povolenia na pobyt. Iné členské štáty požadovali, aby si podali žiadosť o predĺženie súčasného pobytu, požiadali o dočasnú ochranu alebo azyl. Niekoľko členských štátov predĺžilo ochranu osobám, ktoré iba dočasne opustili Ukrajinu pred vypuknutím konfliktu a nemohli sa vrátiť späť na Ukrajinu.

V súlade s článkom 9 smernice o dočasnej ochrane sú členské štáty povinné poskytnúť osobám, ktorým bola poskytnutá dočasná ochrana dokument popisujúci ustanovenia vyplývajúce z dočasnej ochrany, v jazyku ktorému rozumejú. V oblasti prístupu k informáciám sa všetky členské štáty vyjadrili, že prijímajú kroky s cieľom sprístupňovať informácie. Oficiálne webstránky sú hlavný komunikačným prostriedkom, pokiaľ ide o informácie o dočasnej ochrane. Ďalej nasledujú tlačené materiály, ako napríklad letáky, brožúry alebo infolinky (obyčajne s 24-hodinovou dostupnosťou). Niektoré členské štáty používajú tiež online komunikačné kanále mimovládnych organizácií, ako napríklad sociálne médiá, televíziu alebo rádio.

Prvotná registrácia na dočasné útočisko sa môže uskutočniť na hranici (vonkajšej alebo vnútornej) alebo v inom prijímacom centre v danej krajine. Zaregistrovať sa je možné aj neskôr, ak sa osoby, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu rozhodnú cestovať do iného členského štátu. Desať členských štátov najprv vydáva dočasný certifikát, ktorý potvrdzuje podanie žiadosti o dočasnú ochranu, predtým ako je vydané povolenie na pobyt. Ostatné členské štáty majú iba jeden proces registrácie na dočasnú ochranu. Niekoľko členských štátov uviedlo, že majú zavedené špecifické procesy pre osobitnú registráciu maloletých bez rodičov.


* Pojmy dočasná ochrana a dočasné útočisko sú v texte použité ako synonymá.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN