Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN analyzuje motiváciu ľudí k dobrovoľnému návratu

28. júl 2022

Aké stimuly vplývajú na rozhodnutie štátnych príslušníkov tretích krajín dobrovoľne sa vrátiť do svojej krajiny? Nový inform EMN sa zaoberá otázkou dobrovoľných návratov z členských štátov EÚ a Nórska po vydaní rozhodnutia o návrate alebo očakávajúc toto rozhodnutie.

Pakt Európskej komisie o migrácii a azyle z roku 2020 definoval zámer pripraviť efektívne a humánne procesy pre návrat osôb, ktoré nemajú oprávnenie na pobyt v EÚ, čo viedlo k vytvoreniu Stratégie EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie. Jej cieľom je podporiť členské štáty v ich snahe realizovať dobrovoľné návraty, ktoré sa považujú za humánnejší a dôstojnejší prístup ako nútené návraty.

Inform Stimuly a motívy k dobrovoľnému návratu sa zameriava na stimuly a motívy, ktoré členské štáty uplatňujú s cieľom podporiť dobrovoľný návrat po vydaní rozhodnutia o návrate alebo očakávajúc toto rozhodnutie prostredníctvom špeciálnej pomoci (vrátane programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie - AVRR), ako aj na faktory, ktoré prispievajú k rozhodovaniu jednotlivca, či sa vráti a na to, ako sú tieto elementy prepojené.

Stimuly označujú opatrenia, ktoré národné úrady ponúkajú s cieľom podporiť dobrovoľný návrat štátneho príslušníka tretej krajiny, zatiaľ čo motívy označujú osobné dôvody alebo dôvody vyplývajúce z kontextu danej osoby, kvôli ktorým sa rozhodne, či sa dobrovoľne vráti alebo nevráti.

Inform sa zaoberá stimulmi k návratu, ktoré existujú v členských štátoch EÚ a Nórsku a tým, do akej miery ovplyvňujú rozhodovanie jednotlivca o dobrovoľnom návrate. Skúma tiež dopad šírenia informácií na rozhodnutie k dobrovoľnému návratu a zároveň analyzuje, či stimuly k návratu mali dopad na motívy, ktoré stáli za rozhodnutím dobrovoľne sa vrátiť alebo prijať pomoc z programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie (AVRR). Inform sa zaoberá zmenami, ktoré členské štáty EÚ a Nórsko implementovali od prijatia paktu Európskej komisie o migrácii a azyle a z neho vyplývajúcej Stratégie EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie.

Hlavné zistenia:

• Väčšina členských štátov EÚ a Nórsko poskytuje stimuly pred návratom a po príchode v podobe finančnej (in-cash) i nefinančnej (in-kind) pomoci. Finančné stimuly sa líšia v závislosti od členského štátu, ako i potrieb a profilu štátneho príslušníka tretej krajiny. Zistilo sa však, že nefinančné stimuly majú oveľa väčší dopad na rozhodnutie danej osoby dobrovoľne sa vrátiť. Nefinančné stimuly môžu zahŕňať poradenstvo, lekársku alebo psychologickú pomoc, logistickú podporu pri organizácii cesty, právne poradenstvo a poskytnutie základných potrieb pred odchodom, ako napríklad ubytovanie, zdravotnú starostlivosť alebo jedlo. Niektoré členské štáty uviedli, že poskytujú aj podporu v podobe možnosti zúčastniť sa tréningového programu v hosťovskej krajine alebo v krajine návratu (napr. odborné školenie na zvýšenie kvalifikácie alebo podporu zručností, či založenie vlastného podnikania).

• V niektorých prípadoch stimuly nemusia stačiť na to, aby prevýšili skutočnosť, že daná osoba sa rozhodne zostať. Pri rozhodovaní zohrávajú rolu totiž aj ďalšie faktory, ako napríklad ekonomické príležitosti, bezpečnosť, sociálne väzby, kvalita života, strach z odmietnutia po príchode alebo stigma spojená s návratom.

• Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa štátni príslušníci tretej krajiny odmietnu vrátiť, je nádej. Perspektíva získania azylu alebo časom povolenia na legálny pobyt sú silným motívom, aby zostali.

• Dôvody, ktoré motivujú k návratu zahŕňajú neschopnosť nájsť si prácu, sklamanie zo života v hosťovskej krajine, neoprávnenosť pobytu, strach z núteného návratu, rodinné dôvody, zdravotné problémy alebo zmena situácie v krajine pôvodu.

• Stimuly k dobrovoľnému návratu, ktoré sú na mieru prispôsobené potrebám príjemcov, najviac rezonujú k tomuto kroku tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate.

• Väčšina členských štátov EÚ a Nórsko zaviedla programy AVRR. Vo väčšine prípadov sú tieto programy otvorené občanom z celého sveta, avšak v niektorých členských štátoch sa nevzťahujú na štátnych príslušníkov krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajín s bezvízovým stykom.

• Členské štáty využívajú množstvo nástrojov na šírenie informácií o stimuloch k dobrovoľnému návratu. Najčastejšie sú to plagáty, letáky a brožúrky, ktoré umožňujú širokú disemináciu informácií. Často používaným nástrojom je aj poskytovanie informácií na strategických miestach (napr. recepcie, ubytovacie a komunitné centrá), nakoľko umožňujú zasiahnuť dané cieľové skupiny. Niektoré členské štáty spolupracujú s lokálnymi úradmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zvýšiť ich dosah a dôveru v programy návratovej pomoci.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN