Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Štúdia EMN o manažmente dát v konaní o azyle

16. september 2021

Ako sa spravujú údaje v rôznych fázach azylového konania? S akými výzvami sa pri manažovaní týchto údajov stretávajú členské štáty? Dozviete sa v štúdii Európskej migračnej siete Presné, včasné a interoperabilné? Manažment dát v konaní o azyle.

Štúdia mapuje prístupy členských krajín EÚ a Nórska pri manažovaní dát získaných v rôznych fázach azylového konania (od vyjadrenia úmyslu podať žiadosť o azyl, cez registráciu, po samotné podanie a preskúmanie žiadosti) a pokrýva situáciu a vývoj v tejto oblasti za obdobie rokov 2014-2020. Poskytuje porovnateľné informácie a príklady, ktoré sa týkajú rôznych aspektov manažovania dát, vrátane krížovej kontroly s národnými a medzinárodnými databázami, hodnotenia kvality získaných údajov a ochrany osobných údajov. Taktiež mapuje výzvy a odpovede na ne. Štúdia sa stručne zaoberá i dopadom pandémie COVID-19 na manažovanie dát v azylovom konaní. Štatistické údaje pokrývajú obdobie rokov 2014-2019. Štúdia prispieva k budovaniu kapacít expertov, ktorí pracujú v oblasti azylu, ako aj k lepšiemu porozumeniu existujúcich politík a procesov v tejto oblasti naprieč Európou.

Štúdia identifikovala kategórie údajov, ktoré v konaní o azyle zbiera väčšina členských štátov. Sú to meno, dátum narodenia, občianstvo, kontaktné údaje, zdravotný stav, fotografia, odtlačky prstov, informácie o rodinných príslušníkoch, ktorí sa už nachádzajú v členskom štáte, informácie o zraniteľnosti a dosiahnutý stupeň vzdelania. Tieto údaje sa získavajú najmä počas ústnych pohovorov, prostredníctvom dotazníkov a elektronických nástrojov (v prípade biometrických údajov). Niektoré členské štáty začali na zber údajov používať aj sociálne siete, mobilné zariadenia alebo umelú inteligenciu.

V oblasti vyhodnocovania kvality údajov štúdia zistila, že väčšina členských štátov realizuje počas azylového konania krížovú kontrolu získaných údajov s európskymi a národnými databázami (napr. Vízovým informačným systémom, Schengenským informačným systémom a systémom Eurodac). Iba niekoľko členských štátov robí takúto kontrolu s medzinárodnými databázami. Legislatíva EÚ v oblasti ochrany údajov vyžaduje, aby členské štáty uplatňovali v azylovom konaní záruky, ako napríklad poskytnutie potvrdenia o ochrane súkromia, hodnotenie kvality zbieraných údajov a existencia kontrolných mechanizmov ochrany údajov.

Najčastejšie výzvy, ktoré členské štáty identifikovali sa týkajú nedostatku ľudských a finančných zdrojov a interoperability databáz. Na riešenie týchto výziev, krajiny prijali rôzne opatrenia. Napríklad skonsolidovali databázy, aby zvýšili ich interoperabilitu, zaviedli triedenie žiadostí s cieľom prioritizovať určité prípady, či núdzové opatrenia na uľahčenie azylového konania v čase vysokého počtu žiadateľov. V súvislosti s výzvami, ktoré priniesla pandémia COVID-19 zaviedli niektoré členské štáty ďalšiu digitalizáciu niektorých krokov azylového konania, ako i zmeny pri získavaní odtlačkov prstov.

K štúdii bol vydaný kratší Inform a Flash. Slovenská národná štúdia v dotazníkovej forme je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Všetky dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii Publikácie tu

 

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN