Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

5. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí, Bratislava, 3. – 5. júla 2017

19. máj 2017

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala 3. - 5. júla 2017 v Bratislave piaty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“. Na seminári vystúpilo 17 odborníkov z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí prednášali o migračných trendoch a riadení migrácie na medzinárodnej úrovni, posilnení bezpečných a legálnych spôsobov migrácie, ochrane migrantov a posilnení postavenia utečencov 21. storočia. Prezentované boli okrem iného aj skúsenosti zo Západnej Afriky, Blízkeho východu a Afganistanu. Súčasťou programu boli aj dve večerné podujatia otvorené pre verejnosť: premietanie filmu Cena slobody (The Good Lie) o sudánskych detských utečencoch a diskusia spojená s premietaním dokumentárneho filmu Utečenecký tábor, môj domov o náročných podmienkach, ktorým čelia utečenci.

Na seminári prijali pozvanie účastníci zo Slovenska a ďalších deviatich krajín. Medzi viac ako 60 účastníkmi boli predstavitelia štátnej a verejnej správy, národných implementačných útvarov, medzinárodných organizácií, neziskového sektora a dobrovoľníckych iniciatív, akademickej obce, zahraničných ambasád krajín EÚ a krajín mimo EÚ, výskumných inštitútov a think tankov.

Prezentácie, podcasty (audiá) a ďalšie materiály sa dajú stiahnuť na konci tohto článku.

 

1. deň seminára: Súčasné migračné trendy, nútené vysídlenie vo svete a legálne spôsoby cestovania pre utečencov

Seminár otvorila Marzia Rango, výskumná pracovníčka Centra IOM pre analýzu údajov v oblasti globálnej migrácie (IOM’s Global Migration Data Analysis Centre - GMDAC) so sídlom v Nemecku, ktorá prezentovala údaje súvisiace s migráciou, trendy a riadenie migrácie vo svetovom kontexte. Vysvetlila súčasné migračné trendy, poukázala na problematické oblasti a nedostatky v zbere migračných údajov, a predstavila hlavné aktivity v oblasti migrácie na medzinárodnej úrovni vrátane Globálneho kompaktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration).

Prehľad o súčasnom vysídlení vo svete a situácii v oblasti nútenej migrácie poskytla Yolande Ditewig, regionálna expertka Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pre Strednú Európu so sídlom v Maďarsku. Po uvedení najnovších štatistík o nútenej migrácii a krajinách, ktoré hostia najväčší počet nútene vysídleného obyvateľstva, sa zamerala špecificky na situáciu vysídlených osôb zo Sýrie, Somálska a Demokratickej republiky Kongo.

V ďalšom príspevku sa Zuzana Števulová, právnička a riaditeľka slovenskej mimovládnej organizácie Liga za ľudské práva, venovala prepojeniu ochrany práv migrantov a suverenity štátu. Na príkladoch poukázala, ako ochrana migrantov podporuje, respektíve napomáha suverenite štátu. Následne sa sústredila na ochranu práv migrantov v kontexte EÚ, pričom použila príklady rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva.

Ann-Charlotte Nygård, programová manažérka pre Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA) v Rakúsku, zhrnula všetky existujúce legálne spôsoby vstupu do EÚ pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Tieto spôsoby vstupu sa dajú rozdeliť na schémy pre utečencov a na mobilitné schémy, pričom obe môžu umožňovať súkromné sponzorstvo. Poukázala tiež na prínosy a riziká týchto schém, a zároveň aj na možnosti eliminácie identifikovaných rizík.

Právnik Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE) so sekretariátom v Belgicku, Ruben Fierens, nadväzne analyzoval novú Presídľovaciu schému EÚ, ktorú ako legislatívny dokument na riadenie presídľovania v EÚ navrhla Európska komisia v júli 2016. Identifikoval výhody, ako aj výzvy, ktoré navrhovaná schéma obsahuje. Popísal tiež aktivity ECRE, najmä čo sa týka advokovania na európskej úrovni.

Kateřina Wolfová, koordinátorka politík z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti predstavila pohľad EÚ na riešenie utečeneckých kríz vo svete a zhrnula kroky, ktoré Európska komisia v tejto súvislosti podnikla alebo plánuje navrhnúť. Venovala sa aj presídľovacím iniciatívam na úrovni EÚ v minulosti, ako aj navrhovanej Presídľovacej schéme EÚ.

2. deň seminára: Zraniteľnosti migrantov vyplývajúce z nedostatku legálnych spôsobov migrácie či legálnych nástrojov

Počas druhého dňa seminára predstavila Evan Easton-Calabria, výskumníčka v Centre utečeneckých štúdií (Refugee Studies Centre) Univerzity v Oxforde, zameranie projektu Humanitárne inovácie (Humanitarian Innovation Project, www.oxhip.org) a zamerala sa na inovácie založené na princípe „zdola nahor“ (bottom-up), utečeneckú ekonomiku a časté mýty, ktoré ich obklopujú. Popísala rozdiely medzi pomocou, ktorá sa poskytuje utečencom v táboroch a urbanizovaných oblastiach, v ktorých žije viac ako polovica všetkých utečencov a ktorých počet bude v budúcnosti narastať. Na príkladoch z Ugandy a Kene diskutovala o výzvach v poskytovaní pomoci, ktorá vedie k sebestačnosti, a v tejto súvislosti prezentovala niekoľko organizácií a inštitúcií vedených utečencami.

Súčasné migračné trendy v Afganistane a výzvy v oblasti politík vysvetlila Mariam Safi, zakladajúca riaditeľka mimovládnej organizácie Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS) so sídlom v Kábule. Popísala históriu migrácie v krajine za posledných 16 rokov a vysvetlila pozadie niekoľkých migračných vĺn od roku 2005. Poskytla tiež základnú charakteristiku afganských migrantov od 80. rokov 20. storočia a hovorila o „push“ a „pull“ faktoroch, ktoré vplývajú na migráciu z a do krajiny, ako aj o súčasných migračných stratégiách a politikách. Identifikovala tiež budúce trendy a poukázala na prebiehajúcu návratovú migráciu z Pakistanu a Iránu.

Ďalší prezentujúci sa venovali rôznym zraniteľnostiam migrantov, ktoré sú dôsledkom chýbajúcich legálnych spôsobov migrácie či právnych nástrojov. Richard Danziger, regionálny riaditeľ Regionálneho úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre Západnú a Strednú Afriku so sídlom v Senegale, sa zameral na výzvy, ktorým migranti čelia počas ich cesty rozličnými africkými štátmi, vrátane mučenia a obchodovania s ľuďmi. Vysvetlil tiež migračné trasy, ktoré vedú migrantov rôznych štátnych príslušností cez Saharskú púšť na Stredozemné more. Následne zopakoval výzvy, ktorým čelia tisíce vracajúcich sa Afgancov a Pakistancov, poukazujúc na dôležitosť legálnych spôsobov migrácie kdekoľvek vo svete.

Násilie na migrantoch vo forme prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi riešila Eurídice Márquez, úradníčka pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo z centrály Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) v Rakúsku. Vysvetlila rozdiel medzi prevádzačstvom a obchodovaním s ľuďmi, ktoré vyžadujú odlišný prístup napriek tomu, že sa tieto dva zločiny môžu do istej miery prekrývať. Následne identifikovala globálne trendy a výzvy, a na základe prípadovej štúdie z Lampedusy ukázala veľa zložitostí, ktoré súvisia so zmiešanými migračnými tokmi.

Inge Sturkenboom, odborníčka na ochranu z Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pre Európu so sídlom v Belgicku a Zahra Albarazi, vedúca výskumníčka holandského Inštitútu pre podporu osôb bez štátnej príslušnosti a inklúzie, poskytli základný prehľad o téme osôb bez štátnej príslušnosti a príkladoch prepojenia migrácie a postavenia osôb bez štátnej príslušnosti (neregulárna migrácia, deti narodené v zahraničí, dlhotrvajúca migrácia, nútená migrácia, zaistenie). Vysvetlili, ako môže byť nútené vysídlenie príčinou, ako aj dôsledkom absencie štátnej príslušnosti, alebo inými slovami, ako môže migrácia podporovať riziko vzniku postavenia bez štátnej príslušnosti. Inge Sturkenboom sa tiež sústredila na možnosti prevencie vzniku postavenia bez štátnej príslušnosti a predstavila kampaň „I Belong“, ktorú zahájil UNHCR v roku 2014 riešenie situácie osôb bez štátnej príslušnosti.

3. deň seminára: Presídľovanie a úloha súkromného sponzorstva

Posledný deň seminára zahájil Kilian Kleinschmidt, zakladateľ rakúskej Innovation and Planning Agency (IPA) a bývalý riaditeľ utečeneckého tábora Za’atari v Jordánsku, ktorý prednášal o histórii poskytovania humanitárnej pomoci a dôvodoch, prečo by sa mal princíp charity v humanitárnej pomoci zmeniť na princíp rovnosti. Popísal životné podmienky v najväčších utečeneckých táboroch na svete a definoval nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré prinášajú situácie spôsobené núteným vysídlením.

Ďalší prezentujúci sa venovali presídľovaniu a schémam súkromného sponzorstva, ktoré patrí medzi trvácne riešenia pre nútene vysídlené osoby z krajín v dlhotrvajúcich krízach. Presídľovanie ako jeden z dôležitých nástrojov medzinárodnej ochrany predstavila Sarah Knight, odborníčka na presídľovanie zo švajčiarskej centrály Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktorá hovorila o základnej presídľovacej schéme, súčasných štatistikách a niekoľkých fázach, ktoré vedú k presídleniu konkrétnej osoby.

Renald Grégoire, imigračný úradník a programový manažér z Veľvyslanectva Kanady v Rakúsku, analyzoval dva kanadské programy pre utečencov: presídľovanie zo zámoria a azylový systém v rámci Kanady, z ktorých oba ponúkajú možnosť získať trvalý pobyt a občianstvo. Následne sa sústredil na presídľovanie utečencov do Kanady, v rámci ktorého existujú tri podprogramy: utečenci podporovaní vládou (Government-Assisted Refugees), utečenci sponzorovaní zo súkromných zdrojov (Privately Sponsored Refugees), and utečenci odporúčaní vízovým úradom (Blended Visa Office-Referred Refugees). Popísal tiež „Operáciu sýrski utečenci“ (Operation Syrian Refugees), cez ktorú od decembra 2015 do februára 2016 Kanada privítala viac ako 25 000 sýrskych utečencov. Čo sa týka programu súkromného sponzorstva, prezentoval dobrú prax a ponaučenia spolu s praktickými príkladmi.

Okrem prístupu Kanady k sýrskym utečencom Petra Hueck, riaditeľka európskej pobočky Medzinárodnej katolíckej komisie pre migráciu (ICMC) so sídlom v Belgicku, popísala aj inovatívne modely na ochranu utečencov, ktoré sa rozvíjajú v Európe. Medzi nimi sú humanitárne koridory v Taliansku a Francúzsku, programy súkromného sponzorstva v Spojenom kráľovstve, či rozšírené programy zlúčenia rodiny v Nemecku a Írsku. Prezentovala tiež aktivity Európskej siete pre presídľovanie (European Resettlement Network), ktorá je platformou na výmenu informácií a vedomostí o prioritách, procesoch a praxi v oblasti presídľovania.

Doplnil ju Vittorio Furci, konzultant pre spoločnosť ICF (poskytovateľ služieb EMN), ktorý zhrnul výstupy súhrnnej správy EMN Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v Európe. Správa bola zostavená v roku 2016 na základe národných príspevkov členských štátov EÚ a Nórska. Okrem iného obsahuje zoznam výziev pri tvorbe a realizácii presídľovacích programov a schém.

Podcasty (audio) na stiahnutie

Poznámka: Všetky podcasty (audio) v zozname nižšie boli publikované so súhlasom prednášajúcich. Podcasty majú formát .mp3.

Stiahni všetko (398 MB)

Ann-Charlotte Nygård: Existing legal entry channels to the EU for persons in need of international protection (22 MB)

Eurídice Márquez: Violence against migrants, migrant smuggling and human trafficking (38 MB)

Evan Easton-Calabria: From 'burdens' to 'benefits': the under-explored roles of refugees (39 MB)

Inge Sturkenboom: Forced displacement as a cause and consequence of statelessness (18 MB)

Kilian Kleinschmidt: From charity to equality – aid in the 21st century (57 MB)

Mariam Safi: Current migration patterns and policy challenges in Afghanistan (30 MB)

Marzia Rango: Migration data, trends and governance in the global context (38 MB)

Petra Hueck: Emerging community based sponsorship programmes in Europe: new partnerships between government and private actors to provide legal access and inclusion (27 MB)

Richard Danziger: Vulnerabilities of migrants resulting from the lack of legal pathways or instruments – Experiences from Afghanistan and the African Continent (40 MB)

Ruben Fierens: Untying the EU resettlement framework (29 MB)

Zahra Albarazi: Statelessness and migration (11 MB)

Zuzana Števulová: Protection of migrants' rights and state sovereignty (slovenská verzia) (49 MB)

Prezentácie na stiahnutie

Poznámka: Všetky prezentácie v zozname nižšie boli publikované so súhlasom prednášajúcich. Kilian Kleinschmidt, Richard Danziger a Kateřina Wolfová počas svojej prednášky nepoužili powerpointovú prezentáciu. Ak nie je uvedené inak, prezentácie sú v anglickom jazyku.

Stiahni všetko (26 MB)

Ann-Charlotte Nygård: Existing legal entry channels to the EU for persons in need of international protection (438 kB)

Eurídice Márquez: Violence against migrants, migrant smuggling and human trafficking(3,8 MB)

Evan Easton-Calabria: From 'burdens' to 'benefits': The under-explored roles of refugees (4,8 MB)

Inge Sturkenboom: Forced displacement as a cause and consequence of statelessness (480 kB)

Mariam Safi: Current migration patterns and policy challenges in Afghanistan (5,3 MB)

Marzia Rango: Migration data, trends and governance in the global context (1,7 MB)

Petra Hueck: Emerging community based sponsorship programmes in Europe: new partnerships between government and private actors to provide legal access and inclusion (3 MB)

Renald Grégoire: Canadian private sponsorship in refugee resettlement: benefits and lessons learned (3 MB)

Ruben Fierens: Untying the EU resettlement framework (1,2 MB)

Sarah Knight: Resettlement – a vital international protection tool (2,3 MB)

Vittorio Furci: Resettlement and humanitarian admission programmes in Europe – outcomes of the EMN Synthesis Report (1,3 MB)

Yolande Ditewig: Overview of Contemporary Displacement and Current Situation with Regard to Forced Migration (350 kB)

Zahra Albarazi: Statelessness and migration (353 kB)

Videá a ďalšie materiály použité v prezentáciách

Poznámka: Videá a ďalšie materiály uvedené nižšie boli použité alebo odporúčané prednášajúcimi počas ich prezentácií.

Ann-Charlotte Nygård: Existing legal entry channels to the EU for persons in need of international protection

Publikácia: Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection - a toolbox

Evan Easton-Calabria: From 'burdens' to 'benefits': the under-explored roles of refugees

Projekt: Humanitarian Innovation Project at the Refugee Studies Centre, University of Oxford

Publikácia: Refugee Economies - Rethinking Popular Assumptions

Eurídice Márquez: Violence against migrants, migrant smuggling and human trafficking

Video č. 1: Personal testimonies of victims of human trafficking

Publikácia: 2016 UNODC Global Report on Trafficking in Persons

Publikácia: What is the difference between trafficking in persons and smuggling of migrants?

Publikácia: UNODC's Catalogue of Materials - Global Programme against Trafficking in Persons & Global Programme against Smuggling of Migrants

Inge Sturkenboom: Forced displacement as a cause and consequence of statelessness 

UNHCR “I Belong” campaign: www.unhcr.org/ibelong/

Kilian Kleinschmidt: From charity to equality – aid in the 21st century

Video č. 1: Economics of a Refugee Camp - BBC

Video č. 2: Local Government Resilience Programme Jordan

Mariam Safi: Current migration patterns and policy challenges in Afghanistan

Video č.1 (19:33-21:08): Hopeless and broke, some Afghan migrants return from Europe

Video č.2 (39:36-41:19): The Dream of A Foreign Land - documentary trailer

Iniciatíva/kampaň: Afghanistan Needs You

Publikácia: Escaping the Escape - Toward Solutions for the Humanitarian Migration Crisis

Marzia Rango: Migration data, trends and governance in the global context

Publikácia: Facts about International Migration

Petra Hueck

Video (19:20-23:50): Community Sponsorship in the UK

Iniciatíva: European Resettlement Network

Renald Grégoire

Publikácia: Guide to the Private Sponsorship of Refugees Program

Publikácia: Evaluation of the Resettlement Programs

Iniciatíva: Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI) & UNHCR article about the initiative

Článok: New York Times articles on the Canadian Private Sponsorship of Refugees

Richard Danziger: Vulnerabilities of migrants resulting from the lack of legal pathways or instruments – Experiences from Afghanistan and the African Continent

Video č. 1: Wallah, je te jure

Video č. 2: A Family's Journey Home to Afghanistan and Uncertainty

Ruben Fierens: Untying the EU Resettlement Framework

Publikácia: Untying the EU Resettlement Framework

Vittorio Furci: Resettlement and humanitarian admission programmes in Europe – outcomes of the EMN Synthesis Report 

Publikácia: Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – What Works?

Yolande Ditewig: Overview of contemporary displacement and current situation with regard to forced migration

Video č. 1: Global trends report

Video č. 2: High Commissioner’s visit to Syrian IDPs

Video č. 3: About Dadaab refugee camp

Video č. 4: Reception conditions in Angola

Publikácia: UNHCR Global Trends - Forced Displacement in 2016

Program a plagáty na stiahnutie

Stiahni všetko (3 MB)

Vzdelávací seminár – Program (anglická verzia) (657 kB)

Vzdelávací seminár – Profil prednášajúcich (anglická verzia) (298 kB)

Vzdelávací seminár – Plagát (anglická verzia) (268 kB)

Vzdelávacie semináre 2012-2015 – Profil (anglická verzia) (224 kB)

Diskusný večer „Utečenecký tábor, môj domov" (Refugee camp, my home) – Plagát (764 kB)

Premietanie filmu „Cena slobody" (The Good Lie) – Plagát (958 kB)

Fotogaléria zo seminára a diskusného večera

Fotogaléria zo vzdelávacieho seminára

Fotogaléria z diskusného večera "Utečenecký tábor, môj domov" (Refugee camp, my home)

Seminár v médiách

Manažér utečeneckého tábora bude diskutovať v Bratislave – tlačová správa k večerným podujatiam seminára, Úrad IOM v SR, iom.sk, 27.6. 2017

Manažér jedného z najväčšísch utečeneckých táborov bude v Bratislave viesť diskusiu – online článok The Slovak Spectator, spectator.sme.sk, 3.7.2017

Ako žijú utečenci v tábore v Jordánsku – Správy RTVS, rtvs.sk, 5.7.2017 (od 21:13)

Jordánsko a utečenecký tábor – relácia K veci, Rádio Slovensko, slovensko.rtvs.sk, 7.7.2017

Šéfoval druhému najväčšiemu utečeneckému táboru na svete: Keď k vám prídu, berte ich ako ľudí – online článok Denníka N, dennikn.sk, 6.7.2017

Bývalý šéf tábora: Utečenci v Európe sú vyslancami sveta, ktorý nefunguje – online článok na SME, svet.sme.sk, 28.7.2017

Filmári strávili mesiac v utečeneckom tábore Za'atari. Čo zistili? – online blog na Denníku N, dennikn.sk, 4.7.2017

Bez občianstva pre štát neexistujete. Sú takí aj na Slovensku - online článok na SME, sme.sk, 26.9.2017

Webová stránka seminára

www.emnseminar.sk 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN