Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vzdelávací seminár EMN „Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva“, Bratislava, 25. – 27. augusta 2015

29. september 2015

Viac ako 60 pracovníkov štátnej a verejnej správy a predstaviteľov akademickej obce, neziskového sektora, médií a zahraničných ambasád sa zúčastnilo vzdelávacieho seminára na tému Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva, ktorý zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN v Slovenskej republike 25. – 27. augusta 2015 v Bratislave. Hostia sa podelili o svoje poznatky o nelegálnej migrácii vo svete, v EÚ a na Slovensku, prevádzačstve a iných formách nelegálnej migrácie, boji proti nelegálnej migrácii, riešení situácie migrantov bez oprávnenia na pobyt a ochrane ich práv a prelínaní nútenej a nelegálnej migrácie.

Migračná kríza alebo kríza ochrany?

Lívia Styp-Rekowska, špecialistka z Regionálneho úradu IOM pre juhovýchodnú a východnú Európu a strednú Áziu, predstavila problematiku neregulárnej migrácie v celosvetovom a európskom kontexte, zhrnula hlavné migračné trasy v Stredomorí, vyzdvihla dôležitosť používania správnej terminológie, vysvetlila koncept zmiešaných migračných tokov, popísala druhy a príčiny neregulárnej migrácie a uviedla možnosti politík v reakcii na aktuálne dianie v Stredomorí. Roger Zetter, emeritný profesor utečeneckých štúdií na Oxfordskej univerzite, sa následne zameral na ľudské práva a ochranu migrantov. Venoval sa príčinám krízy v poskytovaní ochrany migrantom na európskych hraniciach, dimenziám a dynamike tejto krízy, a dôvodom, pre ktoré je táto kríza imúnna voči intervencii politík.  Namiesto „migračnej krízy“ by sa malo podľa neho hovoriť o „kríze ochrany migrantov“ a namiesto „zdieľania bremena“ by sa malo v EÚ hovoriť o „zdieľaní zodpovednosti“.

Nikto si nezaslúži zomrieť na mori

Elizabeth Collett, riaditeľka európskej pobočky Inštitútu pre migračnú politiku (Migration Policy Institute Europe), analyzovala vzrastajúci trend neregulárnej migrácie po mori, ktorá sa okrem Stredomoria deje aj v iných regiónoch sveta v Atlantickom a Tichom oceáne, Červenom mori či Adenskom zálive. Predstavuje komplexný problém, ktorý vyžaduje koordinované riešenia zo strany viacerých aktérov. Martin Xuereb, riaditeľ prvej súkromne financovanej záchrannej námornej operácie Migrant Offshore Aid Station (MOAS), upozornil na vážnosť situácie v Stredozemnom mori a vysvetlil komplexnosť záchrany ľudských životov na mori. MOAS vznikla v roku 2013 z iniciatívy americko-talianskeho manželského páru Catramboneovcov a od svojej prvej operácie v auguste 2014 zachránila viac ako 10 000 osôb. Základným princípom MOAS pri všetkých svojich aktivitách je, že nikto si nezaslúži zomrieť na mori.

Kontrola hraníc nie je jediným aspektom riadenia migrácie

Predstaviteľ agentúry EÚ Frontex, Pawel Suchanek, oboznámil účastníkov s nedávnym vývojom a aktivitami Frontex-u na vonkajších hraniciach EÚ. Poukázal na zvýšený počet neregulárnych migrantov prichádzajúcich po tzv. balkánskej trase. Nakoľko boj proti prevádzačstvu je významnou súčasťou riadenia hraníc, časť jeho prezentácie sa venovala aj praktikám prevádzačov, pre ktorých je tento trestný čin v súčasnosti atraktívny z dôvodu vysokej ziskovosti a nízkeho rizika. Kontrola vonkajších hraníc však nie je jediným aspektom riadenia migrácie, Frontex spolupracuje aj s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami a vyvíja aktivity v oblasti ochrany a dodržiavania základných práv napr. prostredníctvom monitorovania možných prípadov ich porušenia alebo prostredníctvom tréningov hraničnej stráže. Aktivity, procedúry a štatistiky súvisiace s kontrolou hraníc na Slovensku následne zosumarizoval Roman Hronec, špecialista z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Popísal inštitucionálny a legislatívny rámec kontroly hraníc a spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Čo vieme o rozhodovaní migrantov?

Výsledky výskumu o rozhodovaní migrantov a ich vnímaní rizík a príležitostí neregulárnej migrácie prezentoval Jacob Townsend, riaditeľ mimovládnej organizácie Farsight. Vysvetlil, prečo nárast počtu presídlených osôb môže znížiť neregulárnu migráciu do Európy, nakoľko presídlené osoby tak nemusia využiť služby prevádzačov. Na druhej strane však poukázal aj na skutočnosť, že ak neporozumieme, kto je potenciálnym zákazníkom prevádzačov, potom aj pri najprepracovanejšej presídľovacej schéme, ktorá svojimi kritériami môže vylúčiť stovky tisíc neregulárnych migrantov, dopyt po službách prevádzačov neznížime. Výskum tiež ukázal, že neregulárni migranti, ktorí využívajú prevádzačov, si sú pred podniknutím cesty vedomí jej rizika. Krátkodobé riziko, ktoré vyplýva z ich cesty, vykorisťovania či zranenia, ako aj pravdepodobnosť tohto rizika, je pre nich prijateľnejšie ako dlhodobé riziko v krajine pôvodu alebo tranzitu.

Sociálne siete sa stali dôležitým nástrojom prevádzačov

Lívia Styp-Rekowska z IOM na základe svojich skúseností z Európy, Afriky a Ázie poskytla aktuálne informácie o prevádzačstve migrantov a iných formách nelegálnej migrácie. Upozornila, že prevádzačstvo, ktoré sa týka tak cieľových krajín, ako aj krajín pôvodu či tranzitu, sa často zamieňa s obchodovaním s ľuďmi, a vysvetlila rozdiel medzi nimi. Prezentovala viaceré opatrenia na boj proti prevádzačstvu, akými sú najmä podpora legálnej migrácie z krajín pôvodu (napr. prostredníctvom pracovnej migrácie, presídľovania alebo humanitárneho transferu), podpora stability, vytvorenie príležitostí pre vzdelávanie a prácu v krajinách pôvodu a šírenie informácií o rizikách spojených s prevádzačstvom. Opatrenia EÚ v boji proti prevádzačstvu a ciele Európskej migračnej agendy predstavil Marcin Antoni Pruss, Policy Officer z Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti Európskej komisie. Uviedol, že jednou z priorít Európskej migračnej agendy je predchádzanie vykorisťovaniu migrantov kriminálnymi sieťami, o čo sa chce agenda pokúsiť prostredníctvom okamžitej reakcie zameranej na záchranu životov na mori a v dlhodobom horizonte prostredníctvom štyroch pilierov: obmedzením stimulov na nelegálnu migráciu, riadením hraníc, spoločnou azylovou politikou a novou politikou v oblasti legálnej migrácie. V novom Akčnom pláne EÚ proti prevádzačstvu migrantov plánuje EK posilniť politickú a súdnu reakciu (napr. vytvorením zoznamov podozrivých plavidiel a ich monitorovaním, posilnením spolupráce s finančnými inštitúciami), zlepšiť získavanie a zdieľanie informácií, posilniť prevenciu, pomoc zraniteľným skupinám migrantov a spoluprácu s tretími krajinami. Boju proti prevádzačstvu a jeho formám v kontexte Slovenska sa následne venoval Kamil Pinček, zástupca riaditeľa Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Polície zboru. Zosumarizoval hlavné úlohy národnej jednotky na úseku operatívnej činnosti, vyšetrovania a koordinácie, legislatívny rámec trestných činov prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi a súvisiace štatistiky.

Žiadny človek nie je nelegálny

Pri postihoch neregulárnych migrantov a osôb, ktoré napomáhajú neregulárnej migrácii vrátane prevádzačov, je potrebné zabrániť stíhaniu osôb, ktoré poskytujú neregulárnym migrantom humanitárnu pomoc. Adriano Silvestri, sekčný riaditeľ z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA), v tejto súvislosti zdôraznil, že kriminalizácia neregulárnych migrantov a pomáhajúcich osôb, môže negatívne ovplyvniť vnímanie týchto migrantov v spoločnosti a tiež vnímanie migrácie ako problému. Pojem „nelegálny migrant“ označila OSN už v roku 1975 za nevhodný, nakoľko ľudská bytosť nemôže byť nelegálna, k čomu sa neskôr pridali iné medzinárodné organizácie a v roku 2009 aj Európsky parlament. O právach neregulárnych migrantov v Európe hovorila bližšie Kadri Soova, Advocacy Officer z Platformy pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti migrantov bez platného práva na pobyt (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants - PICUM). Zamerala sa na viaceré oblasti, v ktorých dochádza k diskriminácii neregulárnych migrantov ako napríklad v prístupe k zdravotnej starostlivosti, k vzdelaniu a na pracovný trh, v prípade ubytovania alebo pri zaistení. Túto problematiku PICUM bližšie rozpracováva na webovom portáli Undocumentary.

Štáty môžu legalizovať pobyt neregulárnych migrantov

Jedným zo spôsobov riešenia situácie neregulárnych migrantov je regularizácia (legalizácia) ich pobytu. Albert Kraler, programový manažér z Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD), predstavil koncept regularizácie a jeho implikácie na základe realizovaných výskumov v tejto oblasti. Za jeden z možných dôsledkov sa často uvádza zvýšenie počtu neregulárnych migrantov v krajine. K tomuto tvrdeniu však existuje iba obmedzené množstvo výskumov. Regularizácia môže mať značný vplyv na zamestnanosť, môže napríklad prispieť k vytváraniu ekonomických príležitostí, znížiť zraniteľnosť migrantov vo vzťahu k vykorisťovaniu a pod.

Zaistenie v Líbyi je často nezákonné a svojvoľné

Asmita Naik, nezávislá konzultantka spolupracujúca s viacerými medzinárodnými organizáciami, predstavila problematiku zaistenia migrantov, medzinárodné štandardy zaistenia a dianie v Líbyi, ktorá bola pred pádom Kaddáfího režimu regionálnym ekonomickým centrom a cieľovou destináciou pre migrantov v Afrike. Predstavila výsledky nového výskumu o maloletých a mladých migrantoch do 25 rokov a ich situácii pred, počas a po zaistení v Líbyi, kde dochádza k porušovaniu ich práv a stávajú sa obeťami útokov a násilia. Ich zaistenie je často nezákonné a svojvoľné.

Ďalšie opatrenia Európskej komisie budú zamerané na návraty

Marcin Antoni Pruss z Európskej komisie sa zaoberal návratovou politikou EÚ, pričom vyzdvihol potrebu plnej implementácie návratovej smernice zo strany členských štátov. Venoval sa tiež plánovaným aktivitám a opatreniam Európskej komisie, ktoré majú reagovať na vysoký podiel neregulárnych migrantov, ktorí po vydaní rozhodnutia o návrate (v kontexte Slovenska rozhodnutia o administratívnom vyhostení) ostávajú na území EÚ. Salvatore Petronella z ICF International (poskytovateľ služieb EMN), následne predstavil hlavné výstupy EMN o nelegálnej migrácii, zaistení, návratoch a reintegrácii, prostredníctvom ktorých sprehľadnil súčasné politiky a najdôležitejšie štatistiky v členských štátoch EÚ a Nórsku. Upriamil pozornosť na nové opatrenia a politiky, ktoré sa zavádzajú na národnej a európskej úrovni na zabezpečenie efektívneho návratu. Pascal Reyntjens, vedúci úradu IOM v Belgicku a Luxembursku, predstavil Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) aj vzhľadom na súčasný politický a mediálny diskurz. AVRR realizuje IOM po celom svete a aj v súvislosti s aktuálnym nárastom počtu prichádzajúcich migrantov do Európy registruje zvýšený počet klientov v programe. Program AVRR na Slovensku, jeho inštitucionálny a legislatívny rámec a štatistiky priblížila Zuzana Vatráľová, vedúca úradu IOM pre Slovenskú republiku. Predstavila jednotlivé služby, ktoré sú poskytované migrantom z tretích krajín pred návratom, počas návratu a po návrate do krajiny pôvodu. Podobu reintegračnej pomoci, ktorú môžu migranti využiť po návrate, prezentovala na konkrétnych príbehoch klientov.

Sprievodné podujatia seminára:

Seminár ponúkol verejnosti dve sprievodné podujatia. Prvým bola slovenská premiéra hollywoodskeho filmu The Good Lie o sudánskych utečencoch presídlených do Spojených štátov amerických. Film, ktorý bol inšpirovaný skutočnými udalosťami, si 25. augusta do Kina Lumière v Bratislave prišlo pozrieť 150 ľudí.

O deň neskôr sa v KC Dunaj v Bratislave uskutočnil diskusný večer Európa alebo smrť? o neregulárnej migrácii a súčasnej situácii v Stredomorí. Moderovanej diskusii so zahraničnými hosťami a otázkam z publika predchádzala projekcia časti dokumentárnej série Európa alebo smrť (Europe or Die) z produkcie VICE News.

Mediálne výstupy zo seminára:

Čo je vzdelávací seminár EMN?

Cieľom vzdelávacieho seminára EMN je poskytnúť odborníkom zo štátnych inštitúcií, mimovládneho sektora, výskumných organizácií, akademickej obce, médií a iných relevantných subjektov všestranné a aktuálne informácie o migrácii a týmto spôsobom prispieť do procesu tvorby politík na Slovensku. Na Slovensku seminár predstavuje jedinečný vzdelávací priestor a príležitosť na nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností a diskusiu s renomovanými expertmi zo zahraničia a zo Slovenska. Seminár organizuje IOM ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku od roku 2012, každý rok na vybranú tému z oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany:

2014 – Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia

2013 – Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie

2012 – Migrácia globálne a lokálne

Prostredníctvom diskusných večerov oslovuje vzdelávací seminár EMN aj verejnosť. Diskusné večery, ktoré sú sprievodným programom seminára, spájajú premietanie dokumentárneho filmu s moderovanou diskusiou s odborníkmi z konkrétnych oblastí:

2014 – Ľudia na úteku

2013 – Prípad stromkári

2012 Aj my sme tu doma?

Fotografie zo seminára

Fotogaléria zo vzdelávacieho seminára EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva

Fotogaléria z diskusného večera EMN Európa alebo smrť?

Fotogaléria zo slovenskej premiéry filmu The Good Lie

Materiály k semináru a prezentácie na stiahnutie

Stiahni všetko (28,87 MB)

Materiály k vzdelávaciemu semináru EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva  (5,3 MB)

Hronec, Roman: Kontrola vonkajších hraníc v Slovenskej republike (2,21 MB)

Kraler, Albert: Regularisation of irregular migrants in Europe and its impacts (903 kB)

Naik, Asmita: Detained youth: Fate of young migrants, asylum-seekers and refugees in Libya today (572 kB)

Petronella, Salvatore: European Migration Network outputs on irregular migration, detention, return and reintegration (398 kB)

Pinček, Kamil: Prevádzačstvo a jeho formy v kontexte Slovenskej republiky (2,78 MB)

Pruss, Marcin Antoni: European Agenda on Migration and migrant smuggling policy (1 MB)

Pruss, Marcin Antoni: European return policy (174 kB)

Reyntjens, Pascal: Migration trends and current global and EU policies: Focus on assisted voluntary return and reintegration (AVRR) (9,4 MB)

Silvestri, Adriano: Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them (886 kB)

Styp-Rekowska, Lívia: Irregular migration in the global context and current challenges (500 kB)

Styp-Rekowska, Lívia: Migrant smuggling as one of the forms of irregular migration (801 kB)

Suchanek, Pawel: Latest phenomena and Frontex activities at the EU external borders (5,3 MB)

Townsend, Jacob: What do we know about migrant decision-making in relation to irregular migration opportunities and risks? (566 kB)

Vatráľová, Zuzana: Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) na Slovensku (3,33 MB)

Zetter, Roger: Human rights and protection of migrants in the context of the current Mediterranean crisis (739 kB)

Zetter, Roger: Human rights and protection of migrants in the context of the current Mediterranean crisis - odborný článok (687 kB)

Xuereb, Martin: Nobody deserves to die out at sea - Saving lives in the Mediterranean (1,23 MB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Stiahni všetko (2,3 MB)

Vzdelávací seminár EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva 2015: program (483 kB)

EMN Educational Seminar on Irregular Migration – Borders and Human Rishts: Programme (517 kB)

Vzdelávací seminár EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva 2015: plagát  (241 kB)

EMN Educational Seminar on Irregular Migration – Borders and Human Rights: Poster (245 kB)

Premietanie filmu – The Good Lie: plagát (353 kB)

Film Screening – The Good Lie: Poster (296 kB)

Diskusný večer EMN – Európa alebo smrť?: plagát (174 kB)

EMN Discussion Evening – Europe or Die?: Poster (171 kB) 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN