Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN: Druhotný pohyb osôb s udelenou medzinárodnou ochranou

16. september 2022

Ako členské štáty EÚ regulujú mobilitu a pobyt osôb, ktorým už bola udelená medzinárodná ochrana v inom členskom štáte? Aké pravidlá platia pri presune zodpovednosti za osobu s medzinárodnou ochranou? Aj na tieto otázky odpovedá nový inform Európskej migračnej siete, ktorý sa venuje tzv. druhotnému pohybu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

Pod druhotným pohybom sa v tomto kontexte rozumie ďalšia migrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou z prvého štátu do druhého štátu s cieľom požiadať o medzinárodnú ochranu alebo legálny pobyt v druhom členskom štáte na inom základe (napríklad za účelom zamestnania alebo štúdia). Dôvody tohto pohybu sú rôzne a môžu zahŕňať nedostačujúce životné podmienky a dostupnosť bývania v prvom štáte, tlak etnických alebo rodinných väzieb v inom členskom štáte, nedostatok integračných možností, zložitý prístup k práci alebo štúdiu, obmedzený prístup k zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti v prvom štáte a podobne.

Inform Druhotný pohyb osôb s udelenou medzinárodnou ochranou sa v prvom rade zaoberá tým, ako členské štáty regulujú presun zodpovednosti za osobu s medzinárodnou ochranou z prvého štátu do druhého štátu. Pod presunom zodpovednosti sa rozumie presun zodpovednosti za vydanie cestovného dokladu pre utečencov ako je definované v článku 28 Ženevskej konvencie o utečencoch a v článku 2 Európskej dohody o presune zodpovednosti za utečencov (EATRR). Po druhé, inform skúma situáciu, kedy si osoby s udelenou medzinárodnou ochranou v prvom štáte podajú žiadosť o medzinárodnú ochranu v druhom štáte.

Inform pokrýva všetky osoby, ktorým bol udelený štatút medzinárodnej ochrany (štatút utečenca alebo doplnková ochrana) a sú prítomné na území druhého štátu z dôvodu, že získali alebo sú v procese získania povolenia na pobyt alebo si podali ďalšiu žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN