Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výročná správa informuje o najdôležitejších zmenách a vývoji v oblasti legislatívy a politík, ako aj o verejných diskusiách na tému migrácie a azylu, ktoré sa uskutočnili v EÚ, členských štátoch a Nórsku v roku 2014. Správa tiež obsahuje relevantné štatistické údaje, pričom sa zameriava na štátnych príslušníkov tretích krajín, nie na občanov EÚ. Správa za Slovenskú republiku popisuje zmeny na národnej úrovni a dáva ich do kontextu politík a legislatívy EÚ.

Tento adresár Expertnej skupiny EMN pre návraty (REG) mapuje po prvýkrát aktérov, ktorí sa podieľajú na návratovom procese a programoch a iniciatívach implementovaných v oblasti návratov v jednotlivých členských štátoch. Je rozdelený na dve časti: štatistiky (napr. o nútených návratoch, dobrovoľných odchodoch a asistovaných dobrovoľných návratoch) a prehľady o  jednotlivých členských štátoch. Informácie boli zozbierané za obdobie apríl 2014 až október 2014 a budú aktualizované každý rok.

Tento inform EMN poskytuje prehľad o 96 programoch, ktoré implementovali členské štáty EÚ a Nórsko na podporu dobrovoľných návratov a reintegrácií. Inform zahŕňa popis sponzorov, aktérov implementujúcich programy a príjemcov stimulov, charakteristiku rôznych foriem pomoci a stručné zhrnutie výziev, ktorým členské štáty čelia počas implementácie programov. Informácie v informe boli zozbierané Expertnou skupinou EMN pre návraty (REG). 

Tento inform EMN založený na informáciách, ktoré zozbierala Expertná skupina EMN pre návraty (REG), sumarizuje vplyv programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií nelegálnych migrantov do Afganistanu a Pakistanu. Inform taktiež identifikuje osvedčenú prax a rozsah ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom a poskytuje posledné dostupné štatistiky.

Tento inform EMN založený na informáciách, ktoré zozbierala Expertná skupina EMN pre návraty (REG), stručne sumarizuje vplyv programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií migrantov do západnej Afriky. Inform charakterizuje hlavné trendy v oblasti návratov a programy členských štátov EÚ a Nórska na podporu návratov do západnej Afriky a identifikuje výzvy a osvedčenú prax vrátane posledných dostupných štatistík.

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o právnom rámci a praktickej aplikácii zákazov vstupu a readmisných dohôd členskými štátmi EÚ a Nórskom.

Malá tematická štúdia popisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v členských štátoch EÚ a Nórsku, ich vstup, prijímacie a integračné opatrenia vrátane ubytovania a materiálneho zabezpečenia, prístupu k právnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Štúdia zároveň analyzuje možnosti trvalého riešenia pre maloletých bez sprievodu. Obsahom štúdie je aj téma miznutia a útekov maloletých bez sprievodu z detských domovov, popis existujúcich opatrení po dosiahnutí plnoletosti a téma návratov a reintegrácií. Okrem toho štúdia poskytuje relevantné štatistické údaje za obdobie rokov 2009 až 2013.