Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informy EMN

Krátke informačné listy, ktoré zostavuje Európska komisia na základe štúdií a správ EMN či ad hoc otázok EMN. Sú zamerané na špecifickú problematiku, o ktorej prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Dopad COIVD-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD (2021)

Súhrnný inform EMN a OECD je aktualizáciou série predchádzajúcich piatich informov. Dopĺňa chýbajúce informácie k 31. decembru 2020, ako aj sumarizuje a analyzuje hlavné zistenia predošlých vydaní. Rovnako identifikuje dôležité výzvy a ponaučenia, ktoré zo zavedených opatrení a danej pandemickej situácie vyplynuli. Inform pokrýva nasledujúce oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín: povolenia na pobyt, podmienky vstupu, nezamestnanosť a potreby trhu práce (kapitola 1), medzinárodná ochrana (kapitola 2), zahraniční študenti (kapitola 3), dobrovoľné a nútené návraty (kapitola 4). Záverečná kapitola pomenováva dôležité zmeny a inovácie v oblasti migrácie, na ktoré sa pravdepodobne bude potrebné sústrediť v nasledujúcich rokoch.

Dopad pandémie COVID-19 na realizáciu dobrovoľných a nútených návratov (2021)

Inform sa zaoberá zmenou politík a opatrení členských štátov EÚ a OECD v konaniach o návrate prijatých medzi marcom a septembrom 2020. Skúma dopady protipandemických opatrení na realizáciu návratov a vydávanie rozhodnutí o návrate. Zaoberá sa tiež zaistením a alternatívami k zaisteniu uloženými z dôvodu prevencie úteku. Popisuje zavedené zmeny pri poskytovaní poradenstva a iných služieb spojených s prípravou na návrat alebo reintegráciou v krajine pôvodu. Zameriava sa aj na prístup k vzdelaniu pre maloletých a prístup k zdravotnej starostlivosti pre migrantov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate. V závere Inform pojednáva o špecifických opatreniach, ktoré boli prijaté v súvislosti s realizovaním návratov (ako napríklad vydávanie cestovných dokladov, spolupráca s krajinami mimo EÚ a pod.). 

Dopad COVID-19 na remitencie v krajinách EÚ a OECD (2020)

Spoločný Inform EMN a OECD sa zaoberá dopadom pandémie COVID-19 na remitencie. Inform identifikoval tri hlavné spúšťače, ktoré negatívne ovplyvnili remitencie: (a) ekonomický, (b) migračný, (c) v súvislosti s poskytovaním služieb. Taktiež skúma doterajší dopad pandémie na tok remitencií a predpovedá možný vývoj v budúcnosti. Inform navrhuje odporúčania pri tvorbe politík na medzinárodnej úrovni s cieľom udržať tok remitencií a zároveň poskytuje príklady opatrení, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ a OECD.

Udržanie pracovnej migrácie v kľúčových odvetviach ekonomiky v čase pandémie (2020)

Inform EÚ a OECD skúma, či zahraniční pracovníci zamestnaní v určitých odvetviach boli vyňatí z obmedzení prijatých na vonkajšej a vnútorných hraniciach EÚ a štátov OECD. Zaoberá sa tiež opatreniami, ktoré boli implementované v súvislosti s koronakrízou na národnej úrovni s cieľom uľahčiť vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie členského štátu a ich prístup na trh práce. Inform sa tiež venuje dopadom pandémie na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa už nachádzali na území členských štátov EÚ a OECD a tiež prípadom migrantov v EÚ bez platných dokladov, ktorým bolo umožnené zregularizovať svoj zamestnanecký status. V závere sa vzhľadom na dôležitosť poľnohospodárstva Inform zameriava na opatrenia prijaté pre sezónnych pracovníkov v tomto odvetví. 

Dopad COVID-19 na zahraničných študentov v krajinách EÚ a OECD (2020)

Inform sa venuje dopadom pandémie COVID-19 na zahraničných študentov v krajinách EÚ a OECD v období od februára do júna 2020. Zatiaľ čo dlhodobé dopady je ťažké predpovedať, tie okamžité sú viditeľné ihneď, napríklad pri spracúvaní nových žiadostí o povolenie na pobyt alebo jeho predĺženie, či pri strate príjmu z brigád. Inform analyzuje zavedené opatrenia v súvislosti s procesom prijímania zahraničných študentov a ich pobytom v krajinách EÚ a OECD. Zameriava sa i na finančné dopady na zahraničných študentov, ktorí sa už nachádzajú v týchto krajinách. Samostatná kapitola sa venuje opatreniam zameraným na dopady COVID-19 na tých zahraničných študentov, ktorí štúdium ukončili v rokoch 2019 a 2020.

Reakcie členských štátov EÚ a OECD na riadenie povolení na pobyt a nezamestnanosť migrantov počas pandémie COVID-19 (2020)

EMN spoločne s OECD spracovala do Informu aké reakcie a opatrenia členské štáty EÚ a OECD zaviedli v súvislosti s manažovaním povolení na pobyt a nezamestnanosťou migrantov počas pandémie Covid-19. Podľa hlavných zistení sú zraniteľné komunity vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín špeciálne zasiahnuté dôsledkami pandémie. Mnohé krajiny zaviedli dočasné opatrenia v súvislosti so spracovaním žiadostí o vydanie a predĺženie povolenia na pobyt, aby tak predišli situáciám, pri ktorých by sa mohli legálne zdržiavajúci sa migranti ocitnúť v neregulárnej situácii.

Tento dokument je súčasťou spoločnej série Informov EMN a OECD, ktoré sa venujú opatreniam zavedeným členskými štátmi, Nórskom a Spojeným kráľovstvom v rôznych oblastiach migrácie v súvislosti s dôsledkami pandémie Covid-19.

Strana 1 z 11