Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1/ EMN poskytuje informácie prostredníctvom osobitných správ, štúdií a odpovedí na ad-hoc žiadosti o informácie (tzv. ad-hoc otázky).

Aký typ analýz EMN vykonáva?

EMN sa nezaoberá primárnym výskumom, ale zbiera, analyzuje a sprístupňuje dostupné údaje a informácie. EMN sa taktiež usiluje o zlepšenie dostupnosti, porovnateľnosti a harmonizácie existujúcich údajov a napomáha tvorbe politík, ktoré sú informačne kvalitne podložené. Sekundárny výskum realizovaný v rámci EMN zahŕňa: dlhodobé detailné analýzy konkrétnych migračných javov, vypracovanie okamžitých odpovedí na ad-hoc otázky, vypracovanie podkladov pre prípravu konkrétnej politiky členského štátu alebo Európskej komisie.

Aké sú výstupy EMN?

EMN pripravuje Výročné správy, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v oblasti politík a legislatívy, ako aj verejné diskusie prebiehajúce v oblasti migrácie a azylu v členských štátoch (a na úrovni EÚ). Ďalej podľa špecifikácií spoločných pre všetkých členov vypracúva štúdie na témy ktoré sú zaujímavé pre tvorcov politík; výročné správy o štatistikách a politikách v oblasti azylu a migrácie a zhrnutia odpovedí na ad-hoc otázky.

Doteraz vypracované štúdie a správy EMN na Slovensku nájdete v sekcii tohto webu "Na stiahnutie".

2/ EMN zhromažďuje, kompletizuje a dokumentuje informácie v porovnateľnej podobe.

Aké typy informácií EMN zbiera?

Ide o informácie o právnych, demografických, hospodárskych, sociálnych a politických rozmeroch migrácie vrátane: národnej legislatívy, súdnych prípadov, publikácií a kontaktných informácií národných kontaktných bodov a členov ich národných sietí, ako aj kontakty na iné relevantné informačné zdroje.

S cieľom zbierať uvedené informácie porovnateľným spôsobom a zjednodušiť štrukturálne vyhľadávanie EMN je pripravený Glosár a tezaurus EMN. Glosár uvádza termíny a definície z rôznych zdrojov, najmä tých obsiahnutých v acquis EÚ v oblasti azylu a prisťahovalectva.

Kde sa uvedené informácie ukladajú?

Informácie a zdroje, ktoré členovia EMN zbierajú, sú základom Systému výmeny informácií v rámci EMN, ktorý je dostupný pre národné kontaktné body EMN a ich národné siete prostredníctvom webovej stránky EMN.

Aké informácie sú k dispozícii a kto k nim má prístup?

Všetky štúdie EMN, vrátane Národných správ a Súhrnných správ sú zverejnené na stránke Európskej migračnej siete a sú dostupné pre všetkých. Databáza je v súčasnosti v štádiu vývoja. Prístup k nej je preto obmedzený na Národné kontaktné body (NKB) členských štátov, ich národných partnerov a ďalšie relevantné subjekty EÚ.

3/ EMN má za úlohu zriadiť viacúrovňovú sieť na podporu realizácie svojich aktivít.

Na európskej úrovni sa NKB stretávajú pravidelne ako sieť a spolupracujú s rôznymi ďalšími európskymi inštitúciami a organizáciami. Na národnej úrovni vytvára každý NKB sieť zloženú z partnerov v rámci daného členského štátu, ktorí majú expertízu v oblasti migrácie a azylu a zastupujú široké spektrum zainteresovaných subjektov s cieľom zabezpečiť zastúpenie pohľadov rôznych strán, napríklad vlád členských štátov, akademickej obce, výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Ďalšie informácie, vrátane jednotlivých výstupov na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov, nájdete na centrálnej stránke EMN.