Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nová publikácia EMN: Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2018

Správa informuje o najdôležitejších zmenách, vývoji a aktivitách v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku v roku 2018. V Slovenskej republike ide o jedinú publikáciu tohto druhu, v ktorej sa každoročne mapujú všetky oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj v kontexte politík a právnych predpisov EÚ. Takisto sa v nej opisuje vývoj politík v oblasti migrácie a azylu, legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupín, integrácie, občianstva a situácie osôb bez štátneho občianstva, riadenia a kontroly hraníc, vízovej praxe, neregulárnej migrácie vrátane prevádzačstva, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj návratov a readmisií. V prílohe sa uvádzajú aj vybrané štatistiky, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ. Na správu nadväzuje sumár najdôležitejších faktov.

Správa za EÚ sa dá prečítať tu a jej štatistická príloha tu. K celoeurópskej správe bol vydaný kratší inform a flash. Všetky publikácie sú spolu zverejnené tu.

Čítať ďalej...

Nová štúdia EMN: Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ

   Prilákanie študentov z tretích krajín predstavuje pre EÚ alternatívu k nelegálnej migrácii a príspevok ku konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu EÚ. Aké konkrétne politiky a postupy zaviedli členské štáty na prilákanie zahraničných študentov? Existujú nejaké osobitné stimuly na ich udržanie po ukončení štúdia? Aké sú hlavné výzvy? Aké dvojstranné a viacstranné dohody o spolupráci s tretími krajinami prijali členské štáty v súvislosti s medzinárodnými študentmi?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedá súhrnná správa štúdie Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ. Štúdia poskytuje stručný prehľad o trendoch, výzvach a osvedčených postupoch ako aj o národných politikách zavedených v  členských štátoch na prilákanie medzinárodných študentov  z tretích krajín.

Čítať ďalej...

EMN organizuje 7. ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii: Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku organizuje 20. - 22. augusta 2019 v Bratislave siedmy ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii „Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie“. Na seminári vystúpia odborníci z Holandska, Senegalu, Dánska či Rakúska a iných krajín, ktorí budú prednášať o týchto témach:

  • Politika a migrácia

  • Ako a prečo sa ľudia rozhodujú migrovať

  • Dobrá verejná správa ako prístup k migrácii

  • Migrácia v čoraz urbanizovanejšom svete

Podujatie je určené najmä pre pracovníkov slovenskej verejnej správy, neziskových organizácií, výskumných inštitúcií a akademickej obce, ktorí sa venujú alebo zaujímajú o témy migrácie a medzinárodnej ochrany. 

Registrácia na seminár je uzavretá.

Čítať ďalej...

Nová štúdia EMN: Vplyv liberalizácie vízového režimu na cieľové krajiny

Od roku 2018 zaviedli krajiny Schengenského priestoru EÚ bezvízový režim voči piatim krajinám západného Balkánu a trom krajinám Východného partnerstva. Konkrétne ide o Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srbsko, Severné Macedónsko, Gruzínsko, Moldavskú republiku a Ukrajinu.

Tieto krajiny sú považované za bezpečné, dobre spravované a pred uvoľnením vízového režimu museli splniť viacero kritérií v oblasti bezpečnosti hraníc, manažmentu migrácie a azylu, bezpečnosti, vonkajších vzťahov a základných práv. Štúdia EMN Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny“ poskytuje prehľad o pozitívnych a negatívnych trendoch zaznamenaných v 25 krajinách EÚ a Nórska po liberalizácii vízového režimu.

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila 26. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od januára do marca 2019 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Štúdia EMN: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ (2018)

Efektívna integrácia migrantov je kľúčovou výzvou pre členské štáty EÚ.  Kým miera nezamestnanosti od roku 2014 klesá, rozdiel medzi mierou nezamestnanosti štátnych príslušníkov tretích krajín a mierou nezamestnanosti obyvateľov EÚ stále pretrváva. Štúdia „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ“ analyzuje opatrenia v oblasti zamestnávania migrantov a prináša aktuálne informácie o výzvach, ktorým čelí EÚ v oblasti implementácie politík zameraných na  integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Čítať ďalej...

Nové video Európskej migračnej siete približuje hlavné fakty o maloletých bez sprievodu prichádzajúcich do EÚ

Nové video EMN stručne objasňuje hlavné zistenia štúdie Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017). Štúdia poskytuje prehľad o integračných opatreniach členských štátov EÚ v prípade, ak maloletí bez sprievodu dostali povolenie na pobyt a zároveň skúma, ako krajiny postupujú v prípade neudelenia azylu a ich (dobrovoľného) návratu. Štúdia zahŕňa aj maloletých bez sprievodu, ktorí nemôžu byť navrátení okamžite do krajiny pôvodu a ktorým môže byť v niektorých členských štátoch udelený dočasný štatút, napríklad tolerovaný pobyt.

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila 25. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od októbra do decembra 2018 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Štúdia EMN: Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR 

 Hlavným cieľom štúdie je preskúmať a analyzovať nástroje, ktoré SR využíva na boj s nelegálnym zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK), potenciálne problematické oblasti a prekážky, ako aj stratégie a osvedčenú prax na ich prekonanie. Štúdia je primárne určená tvorcom politík v oblasti pracovného práva na národnej úrovni a na úrovni EÚ a expertom na potláčanie nelegálneho zamestnávania a nelegálnej pracovnej migrácie. Súhrnná správa k štúdii a inform s hlavnými zisteniami sú k dispozícii v anglickom jazyku.  

 Čítať ďalej...

EMN prezentovala migračné pojmy na konferencii Slovenskej terminologickej siete

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku prezentovala Slovník EMN z oblasti migrácie a azylu na 14. konferencii Slovenskej terminologickej siete v Bratislave 15. novembra 2018. Cieľom viacjazyčného výkladového a prekladového slovníka, ktorý zostavujú v rámci EMN jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko, je zjednotiť používanie a chápanie migračných pojmov a ich definícií a tým zlepšiť porovnateľnosť takýchto pojmov v rámci krajín EÚ.

Čítať ďalej...

Štúdia EMN: Výzvy a prax SR pri zisťovaní totožnosti žiadateľa v migračných konaniach

Cieľom štúdie je poskytnúť prehľad hlavných výziev, ktorým slovenské orgány čelia pri zisťovaní totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín v týchto druhoch migračných konaní: medzinárodná ochrana, návraty (predovšetkým návratov neúspešných žiadateľov o azyl) a legálna migrácia (konanie o udelení dlhodobých a krátkodobých víz a povolení na prechodný pobyt). Predkladaná publikácia je založená na pôvodnej dotazníkovej forme štúdie, vypracovanej expertami Migračného úradu a Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorá bola podkladom pre spracovanie súhrnnej správy EMN. IOM dotazníkovú štúdiu rozpracovala do tejto publikačnej podoby s cieľom zvýšiť prehľadnosť a využiteľnosť predkladaných informácií.

Čítať ďalej...

 

Tematické stretnutie EMN na tému Komunikácia témy migrácie s verejnosťou, Bratislava, november 2018

 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zorganizovali  ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike tematické stretnutie EMN pod názvom „Komunikácia témy migrácie s verejnosťou“, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra 2018 v Bratislave.

Čítaj ďalej...

 Pripravujeme:

    • štúdie EMN v roku 2018: Integračné politiky pre štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ a Nórska, Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny, Získavanie a udržanie medzinárodných študentov a výskumníkov v EÚ, Cestovanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu 
    • štúdie EMN z roku 2019: Porovnávacia štúdia o národných ochranných štatútoch v EÚ, Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v rámci EÚ, Spôsoby nadobudnutia občianstva v členských štátoch a v Nórsku, Prepojenie migrácie a hrozby pre národnú bezpečnosť