Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EMN vás srdečne pozýva na 5. ročník vzdelávacieho seminára o migrácii: Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku organizuje 3. - 5. júla 2017 v Bratislave piaty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“.

Na seminári vystúpia odborníci z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí budú prednášať o migračných trendoch a riadení migrácie na medzinárodnej úrovni, posilnení bezpečných a legálnych spôsobov migrácie, ochrane migrantov a posilnení postavenia utečencov 21. storočia. Prezentované budú okrem iného aj skúsenosti zo Západnej Afriky, Blízkeho východu a Afganistanu.

Viac informácií o seminári nájdete tu.

Nová súhrnná správa EMN: Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ a Nórsku (2016)

Správa identifikuje spoločné prvky a rozdiely medzi národnými politikami a praxou v (členských) štátoch EÚ a Nórsku v oblasti zlúčenia rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá napriek právnej úprave na úrovni EÚ (Smernica 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny) do veľkej miery závisí od uváženia jednotlivých (členských) štátov EÚ. Správa poskytuje aktuálne informácie a vyzdvihuje niekoľko zmien, ktoré prijali niektoré členské štáty EÚ a Nórsko od r. 2011 v tejto oblasti. Zhŕňa taktiež prehľad relevantnej judikatúry v oblasti zlúčenia rodiny.

Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národnú štúdiu si môžete stiahnuť vo forme dotazníka v anglickom jazyku tu. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Zahraniční a domáci experti diskutovali v Bratislave o úlohe samospráv v integrácii utečencov

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR organizovala 23. marca 2017 v Bratislave národnú konferenciu EMN na tému Úloha samospráv v integrácii utečencov.

Program konferencie bol rozdelený do dvoch panelov. Prvý panel bol zameraný na osvedčenú prax, skúsenosti, ako aj výzvy spojené s integráciou utečencov vo vybraných európskych samosprávach v praxi so zameraním na bývanie, vzdelávanie, zamestnanie, socio-kultúrnu integráciu, zapojenie obyvateľov a ďalšie dôležité aspekty. Konkrétne v paneli vystúpili zástupcovia z Českej republiky (mesto Bzenec), Švédska (mesto Åre), Nemecka (mesto Norimberg) a Rakúska (mesto Viedeň). Prezentujúci druhého panela sa zamerali na súčasnú situáciu v integrácii utečencov na miestnej úrovni v Slovenskej republike. Medzi nimi boli zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, Združenia miest a obcí Slovenska, mimovládnych organizácií ADRA Slovensko / OZ Marginal, Iniciatívy Kto pomôže? a Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Na konferencii vystúpil aj zástupca Európskej komisie, ktorý predstavil súčasný európsky politický rámec.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov zo slovenských miest a obcí, samosprávnych krajov, verejnej a štátnej správy a medzinárodných a mimovládnych organizácií.

Prezentácie a fotografie zo stretnutia sú dostupné tu.

Európska komisia zostavila sedemnáste číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od októbra do decembra 2016 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

V Európe sa nachádza približne 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti. Vzhľadom na to, že status osoby bez štátnej príslušnosti býva dôsledkom a často aj príčinou núteného vysídlenia, je predpoklad, že tieto čísla môžu ešte vzrásť. Toto je jedným z dôvodov prečo Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti vo svojich záveroch z 3. a 4. decembra 2015 poverila Európsku migračnú sieť (EMN) založením Platformy EMN o osobách bez štátnej príslušnosti. Cieľom tejto platformy, ktorá vznikla 20. mája 2016, je výmena informácií a dobrej praxe, zvýšenie povedomia o tomto fenoméne, ako aj prepojenie všetkých relevantných aktérov v tejto oblasti.

Jednou z aktivít tejto platformy bolo zozbieranie informácii pomocou ad hoc otázky a vytvorenie informu EMN, ktorý bol v spolupráci s UNHCR a Európskou sieťou pre osoby bez štátnej príslušnosti odprezentovaný v októbri 2016 zástupcom stálych zastúpení pri EÚ. Následne sa 18. januára 2017 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ, ktorá taktiež zhodnotila rok pôsobenia platformy.

Bližšie informácie o platforme, jej aktivitách ako aj závery z konferencie nájdete v anglickom jazyku tu.

Nová súhrnná správa EMN: Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v Európe: čo funguje? (2016)

Správa poskytuje komplexný prehľad politík a praxe v oblasti fungovania presídľovacích a humanitárnych prijímacích programov a schém, ako aj programov súkromného sponzorstva pre utečencov v členských štátoch EÚ a v Nórsku. Správa sa venuje hlavne metódam a kritériám pri výbere osôb navrhnutých na presídlenie, činnostiam vykonávaným pred odchodom do krajiny presídlenia, integračným opatreniam po príchode, ako aj prekážkam a osvedčenej praxi pri realizácii presídľovacích a humanitárnych prijímacích programov/schém v Európe.

Správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Online Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu s prekladmi do slovenčiny a ďalších 22 európskych jazykov

EMN pravidelne aktualizuje anglický online Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary), ktorý obsahuje viac ako 450 odborných výrazov aj s prekladmi do 23 európskych jazykov vrátane slovenčiny.

Posledné vydanie slovníka z októbra 2014 si môžete vo forme publikácie stiahnuť tu.

Viac o slovníku sa dočítate tu.

Pripravujeme

    • štúdie EMN v roku 2017: Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti žiadateľov v imigračnom konaní, Dopad národných a EÚ pravidiel na efektívnosť návratov v členských štátoch: výzvy a osvedčená prax, Zmena prílevu žiadateľov o azyl do krajín EÚ v rokoch 2015 – 2016: reakcie členských štátov a ponaučenia, Maloletí bez sprievodu po ukončení konania o azyle, Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu za rok 2016
    • štúdie EMN za rok 2016: Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2015, Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín v SR, Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR.