Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

17 odborníkov prednášalo na 5. ročníku vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala 3. - 5. júla 2017 v Bratislave piaty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“. Na seminári vystúpilo 17 odborníkov z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí prednášali o migračných trendoch a riadení migrácie na medzinárodnej úrovni, posilnení bezpečných a legálnych spôsobov migrácie, ochrane migrantov a posilnení postavenia utečencov 21. storočia. Prezentované boli okrem iného aj skúsenosti zo Západnej Afriky, Blízkeho východu a Afganistanu. 

Čítať ďalej...

EMN zorganizovala diskusný večer Utečenecký tábor, môj domov spojený s premietaním dokumentárneho filmu

EMN zorganizovala 4. júla 2017 v rámci svojho piateho vzdelávacieho seminára o migrácii diskusný večer pre verejnosť s názvom Utečenecký tábor, môj domov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 hostí. Diskusii s Kilianom Kleinschmidtom o náročných podmienkach, ktorým utečenci čelia, predchádzalo premietanie dokumentárneho filmu Salam Neighbor s video vstupom režisérov Chrisa Templa a Zacha Ingrasciho.

Čítajte ďalej

EMN pripravila pre verejnosť premietanie filmu Cena Slobody (The Good Lie)

EMN opäť pre verejnosť pripravila premietanie hollywoodskeho filmu Cena Slobody (The Good Lie) o sudánskych utečencoch presídlených do Spojených štátov amerických. Film inšpirovaný skutočnými príbehmi „stratených chlapcov zo Sudánu“ si 3. júla 2017 do Kina Lumière v Bratislave prišlo pozrieť viac ako 100 návštevníkov.

Čítajte ďalej

Zapojte sa do verejnej konzultácie o právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa legálnej migrácie občanov z krajín mimo EÚ ("Fitness Check on EU legal migration legislation")

Európska komisia (EK) spustila verejnú konzultáciu o právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa legálnej migrácie občanov z krajín mimo EÚ, ktorej cieľom je zozbierať a zhromaždiť dôkazy, skúsenosti, údaje a názory na podporu hodnotenia existujúceho právneho rámca EÚ pre legálny vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ.

Výsledky hodnotenia pomôžu Európskej komisii lepšie pochopiť, či sú súčasné právne predpisy „vhodné na plnenie ich účelu“ a použijú sa na zistenie, či a prípadne ako možno zlepšiť existujúci právny rámec.

Do verejnej konzultácie sa môžete zapojiť vyplnením online dotazníka do 18. septembra 2017. Viac informácií nájdete na webovej stránke EK. Odpovedať je možné v akomkoľvek oficiálnom jazyku EÚ. Vzhľadom na možné oneskorenie prekladov z niektorých jazykov sú príspevky v anglickom jazyku vítané, nakoľko umožnia komisii rýchlejšie spracovanie dotazníka.

Európska komisia zostavila osemnáste číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od januára do marca 2017 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Nová súhrnná správa EMN: Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ a Nórsku (2016)

Správa identifikuje spoločné prvky a rozdiely medzi národnými politikami a praxou v (členských) štátoch EÚ a Nórsku v oblasti zlúčenia rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá napriek právnej úprave na úrovni EÚ (Smernica 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny) do veľkej miery závisí od uváženia jednotlivých (členských) štátov EÚ. Správa poskytuje aktuálne informácie a vyzdvihuje niekoľko zmien, ktoré prijali niektoré členské štáty EÚ a Nórsko od r. 2011 v tejto oblasti. Zhŕňa taktiež prehľad relevantnej judikatúry v oblasti zlúčenia rodiny.

Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národnú štúdiu si môžete stiahnuť vo forme dotazníka v anglickom jazyku tu. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

V Európe sa nachádza približne 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti. Vzhľadom na to, že status osoby bez štátnej príslušnosti býva dôsledkom a často aj príčinou núteného vysídlenia, je predpoklad, že tieto čísla môžu ešte vzrásť. Toto je jedným z dôvodov prečo Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti vo svojich záveroch z 3. a 4. decembra 2015 poverila Európsku migračnú sieť (EMN) založením Platformy EMN o osobách bez štátnej príslušnosti. Cieľom tejto platformy, ktorá vznikla 20. mája 2016, je výmena informácií a dobrej praxe, zvýšenie povedomia o tomto fenoméne, ako aj prepojenie všetkých relevantných aktérov v tejto oblasti.

Jednou z aktivít tejto platformy bolo zozbieranie informácii pomocou ad hoc otázky a vytvorenie informu EMN, ktorý bol v spolupráci s UNHCR a Európskou sieťou pre osoby bez štátnej príslušnosti odprezentovaný v októbri 2016 zástupcom stálych zastúpení pri EÚ. Následne sa 18. januára 2017 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ, ktorá taktiež zhodnotila rok pôsobenia platformy.

Bližšie informácie o platforme, jej aktivitách ako aj závery z konferencie nájdete v anglickom jazyku tu.

Online Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu s prekladmi do slovenčiny a ďalších 22 európskych jazykov

EMN koordinuje prípravu anglickej verzie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary), ktorá obsahuje viac ako 450 odborných výrazov aj s prekladmi do 23 európskych jazykov vrátane slovenčiny.

Posledné vydanie slovníka z októbra 2014 si môžete vo forme publikácie stiahnuť tu.

Viac o slovníku sa dočítate tu.

Pripravujeme

    • štúdie EMN v roku 2017: Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti žiadateľov v imigračnom konaní, Dopad národných a EÚ pravidiel na efektívnosť návratov v členských štátoch: výzvy a osvedčená prax, Zmena prílevu žiadateľov o azyl do krajín EÚ v rokoch 2015 – 2016: reakcie členských štátov a ponaučenia, Maloletí bez sprievodu po ukončení konania o azyle